รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา SCI-TU นำทีมเข้าพบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร เพื่อรับนโยบายและคำแนะนำในการพัฒนางานวิชาการ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

18 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 17 มกราคม 2566 รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา SCI-TU นำทีมเข้าพบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับนโยบายและคำแนะนำในการพัฒนางานวิชาการคณะฯ

อีกทั้งในวันเดียวกัน ได้เดินทางเข้าพบ ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิลรองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของทั้งสองคณะร่วมกัน ต่อไป

รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา SCI-TU กำลังพูดคุยรับนโยบายและคำแนะนำจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์