รับสมัครขอรับทุนภัยพิบัติ ปีการศึกษา 2566 ตลอดปีการศึกษา 2566

27 ก.ย. 2023 | ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครขอรับทุนภัยพิบัติ ปีการศึกษา 2566

💦อุทกภัย 🌪️วาตภัย 🔥อัคคีภัย

ระยะเวลารับสมัคร : ตลอดปีการศึกษา 2566

** ยื่นเอกสารที่งานทุน ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ **

คุณสมบัติ :

1. เป็นนักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี

2. (นักศึกษา/ผู้ปกครอง) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ

3. มีความประพฤติดี

4. ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตภัยพิบัติ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร https://shorturl.asia/RriLX

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง

3. สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ลงนามรับรองภัยพิบัติ (ในใบสมัครหน้าที่ 2)

4. สำเนาประกาศของหน่วยงานราชการ ที่ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตภัยพิบัติ

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงเทพ/กรุงไทย) ของนักศึกษา

ประกาศทุนภัยพิบัติ2566

แบบฟอร์มขอทุนภัยพิบัติ