เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติดังนี้
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเกษตรทุกสาขา และได้เกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกด้านการเกษตรตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบันไม่ต่ำกว่า 3.5
  2) ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตรในกรณีที่มีผู้สมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  3) ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ,TOEFL , TOEFL (ผลสอบต้องไม่เกินสองปีนับถึงวันสมัคร)
 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาควบคู่กับการทำวิทยานิพนธ์
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตรทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกด้านการเกษตร ตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบัน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3) ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ,TOEFL , TOEFL (ผลสอบต้องไม่เกินสองปีนับถึงวันสมัคร)

จำนวนหน่วยกิต:

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต มี 2 แผนการศึกษา คือ

 • แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
  – ศึกษารายวิชา 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
  – วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
  – หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  – วิชาบังคับตามหมวดวิชา 3 หน่วยกิต
  – วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  – วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 18,600 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์ 0-2564-4488 โทรสาร 0-2564-4525

 

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 2 หมวดวิชาให้เลือก คือ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญกับการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมและยั่งยืน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเป็นระบบ

หัวข้องานวิจัย

 • ขอบเขตงานวิจัย เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การผลิตพืชไร่และพืชสมุนไพร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร  การจัดการดินและธาตุอาหาร การจัดการจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีอาหารสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ การปรับปรุงพันธ์สัตว์ การพัฒนาคุณภาพเนื้อและไข่ไก่ เป็นต้น

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 •  นักวิชาการเกษตร หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 •  นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจทางด้านการเกษตร หรือธนาคารเพื่อการเกษตร
 • ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจด้านการเกษตร
 • อาจารย์
 • ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 2 หมวดวิชาให้เลือก คือ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญกับการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมและยั่งยืน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเป็นระบบ

หัวข้องานวิจัย

 • ขอบเขตงานวิจัย เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การผลิตพืชไร่และพืชสมุนไพร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร  การจัดการดินและธาตุอาหาร การจัดการจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีอาหารสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ การปรับปรุงพันธ์สัตว์ การพัฒนาคุณภาพเนื้อและไข่ไก่ เป็นต้น

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 •  นักวิชาการเกษตร หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 •  นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจทางด้านการเกษตร หรือธนาคารเพื่อการเกษตร
 • ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจด้านการเกษตร
 • อาจารย์
 • ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติดังนี้
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเกษตรทุกสาขา และได้เกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกด้านการเกษตรตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบันไม่ต่ำกว่า 3.5
  2) ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตรในกรณีที่มีผู้สมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  3) ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ,TOEFL , TOEFL (ผลสอบต้องไม่เกินสองปีนับถึงวันสมัคร)
 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาควบคู่กับการทำวิทยานิพนธ์
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตรทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกด้านการเกษตร ตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบัน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3) ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ,TOEFL , TOEFL (ผลสอบต้องไม่เกินสองปีนับถึงวันสมัคร)

จำนวนหน่วยกิต:

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต มี 2 แผนการศึกษา คือ

 • แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
  – ศึกษารายวิชา 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
  – วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
  – หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  – วิชาบังคับตามหมวดวิชา 3 หน่วยกิต
  – วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  – วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 18,600 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์ 0-2564-4488 โทรสาร 0-2564-4525