เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ได้ค่าระดับเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2.50 และสอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี
 • สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร(บัณฑิตศึกษา)

 

  จำนวนหน่วยกิต:

  • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

  • ปีการศึกษาที่ 1
   ภาคเรียนที่ 1
   หลักการทางคณิตศาสตร์     ไม่นับหน่วยกิต
   วิชาบังคับเลือก               ≥9 หน่วยกิต
   ภาคเรียนที่ 2
   สัมมนา 1                     1 หน่วยกิต
   วิชาเลือก                    ≥9 หน่วยกิต

   

  • ปีการศึกษาที่ 2
   ภาคเรียนที่ 1
   สัมมนา 2                  2 หน่วยกิต
   วิทยานิพนธ์                3 หน่วยกิต
   วิชาเลือก                   6 หน่วยกิต
   ภาคเรียนที่ 2
   วิทยานิพนธ์               9 หน่วยกิต

  ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

  • 18,500 บาท / ภาคการศึกษา

  สถานที่ศึกษา:

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ติดต่อหลักสูตร:

    02564444059 ต่อ 21012103
    malai@mathstat.sci.tu.ac.th

  Math Master Degree TU

   

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรทางคณิตศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นั้นเพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน อาทิเช่น คณิตวิเคราะห์ พีชคณิต ทฤษฎีกราฟ สมการเชิงอนุพันธ์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ การวิจัยดำเนินงาน

  หัวข้องานวิจัย

  • พีชคณิต
  • คณิตวิเคราะห์
  • ปัญญาประดิษฐ์
  • ทฤษฎีแคตากอรี
  • เหมืองข้อมูล
  • สมการเชิงอนุพันธ์
  • ทฤษฎีจุดตรึง
  • ทฤษฎีเกมส์
  • เรขาคณิต
  • ทฤษฎีกราฟ
  • พีชคณิตเชิงเส้น
  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
  • การวิเคราะห์เมทริกซ์
  • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  • การวิจัยดำเนินงาน
  • ทฤษฎีความน่าจะเป็น
  • การวิเคราะห์ปริมาณทางการเงิน
  • กลศาสตร์ควอนตัม
  • ทฤษฎีกึ่งกรุป
  • ทอพอโลยี

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • นักวิจัย
  • ครู อาจารย์
  • นักวิเคราะห์และวางแผน
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • โปรแกรมเมอร์

  โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรทางคณิตศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นั้นเพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน อาทิเช่น คณิตวิเคราะห์ พีชคณิต ทฤษฎีกราฟ สมการเชิงอนุพันธ์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ การวิจัยดำเนินงาน

  หัวข้องานวิจัย

  • พีชคณิต
  • คณิตวิเคราะห์
  • ปัญญาประดิษฐ์
  • ทฤษฎีแคตากอรี
  • เหมืองข้อมูล
  • สมการเชิงอนุพันธ์
  • ทฤษฎีจุดตรึง
  • ทฤษฎีเกมส์
  • เรขาคณิต
  • ทฤษฎีกราฟ
  • พีชคณิตเชิงเส้น
  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
  • การวิเคราะห์เมทริกซ์
  • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  • การวิจัยดำเนินงาน
  • ทฤษฎีความน่าจะเป็น
  • การวิเคราะห์ปริมาณทางการเงิน
  • กลศาสตร์ควอนตัม
  • ทฤษฎีกึ่งกรุป
  • ทอพอโลยี

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • นักวิจัย
  • ครู อาจารย์
  • นักวิเคราะห์และวางแผน
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • โปรแกรมเมอร์

  โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

  หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
  ระยะเวลา: 2 ปี
  จำนวนรับเข้า: 10 คน

  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  • ได้ค่าระดับเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2.50 และสอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี
  • สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร(บัณฑิตศึกษา)

   

   จำนวนหน่วยกิต:

   • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 3 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
   • หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
   • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

   • ปีการศึกษาที่ 1
    ภาคเรียนที่ 1
    หลักการทางคณิตศาสตร์     ไม่นับหน่วยกิต
    วิชาบังคับเลือก               ≥9 หน่วยกิต
    ภาคเรียนที่ 2
    สัมมนา 1                     1 หน่วยกิต
    วิชาเลือก                    ≥9 หน่วยกิต

    

   • ปีการศึกษาที่ 2
    ภาคเรียนที่ 1
    สัมมนา 2                  2 หน่วยกิต
    วิทยานิพนธ์                3 หน่วยกิต
    วิชาเลือก                   6 หน่วยกิต
    ภาคเรียนที่ 2
    วิทยานิพนธ์               9 หน่วยกิต

   ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

   • 18,500 บาท / ภาคการศึกษา

   สถานที่ศึกษา:

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   ติดต่อหลักสูตร:

     02564444059 ต่อ 21012103
     malai@mathstat.sci.tu.ac.th

   Math Master Degree TU