เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ได้ค่าระดับเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2.50 และสอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี
 • สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร(บัณฑิตศึกษา)

 

  จำนวนหน่วยกิต:

  • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

  • ปีการศึกษาที่ 1
   ภาคเรียนที่ 1
   หลักการทางคณิตศาสตร์     ไม่นับหน่วยกิต
   วิชาบังคับเลือก               ≥9 หน่วยกิต
   ภาคเรียนที่ 2
   สัมมนา 1                     1 หน่วยกิต
   วิชาเลือก                    ≥9 หน่วยกิต

   

  • ปีการศึกษาที่ 2
   ภาคเรียนที่ 1
   สัมมนา 2                  2 หน่วยกิต
   วิทยานิพนธ์                3 หน่วยกิต
   วิชาเลือก                   6 หน่วยกิต
   ภาคเรียนที่ 2
   วิทยานิพนธ์               9 หน่วยกิต

  ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

  • 18,500 บาท / ภาคการศึกษา

  สถานที่ศึกษา:

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ติดต่อหลักสูตร:

    02564444059 ต่อ 21012103
    malai@mathstat.sci.tu.ac.th

  Math Master Degree TU

   

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรทางคณิตศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นั้นเพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน อาทิเช่น คณิตวิเคราะห์ พีชคณิต ทฤษฎีกราฟ สมการเชิงอนุพันธ์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ การวิจัยดำเนินงาน

  หัวข้องานวิจัย

  • พีชคณิต
  • คณิตวิเคราะห์
  • ปัญญาประดิษฐ์
  • ทฤษฎีแคตากอรี
  • เหมืองข้อมูล
  • สมการเชิงอนุพันธ์
  • ทฤษฎีจุดตรึง
  • ทฤษฎีเกมส์
  • เรขาคณิต
  • ทฤษฎีกราฟ
  • พีชคณิตเชิงเส้น
  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
  • การวิเคราะห์เมทริกซ์
  • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  • การวิจัยดำเนินงาน
  • ทฤษฎีความน่าจะเป็น
  • การวิเคราะห์ปริมาณทางการเงิน
  • กลศาสตร์ควอนตัม
  • ทฤษฎีกึ่งกรุป
  • ทอพอโลยี

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • นักวิจัย
  • ครู อาจารย์
  • นักวิเคราะห์และวางแผน
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • โปรแกรมเมอร์

  โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

  คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

  คำอธิบายหลักสูตร

  คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

  “คณิตศาสตร์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นสร้างรากฐานที่มั่นคงในคณิตศาสตร์ทางการเงินซึ่งนำไปสู่อาชีพในภาคการเงินหรือเพื่อการฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินขั้นสูงสำหรับปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน ” บนหลักวิชาทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง โดยมีวิชาหลักทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ พีชคณิตเชิงเส้น การวิเคราะห์คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และมีวิชาด้านคณิตศาสตร์การเงิน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบัญชีเบื้องต้น วิทยาการข้อมูลสำหรับคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์การเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

  การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมและการเงิน ความน่าจะเป็นและกระบวนการ สโทแคสติกประยุกต์เบื้องต้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็มและตัวแบบเครือข่าย ทฤษฎีเกม เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด เป็นต้น
  นอกจากนี้ยังมีรายวิชาบังคับที่ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะด้านงานวิจัย ได้แก่รายโครงงานพิเศษ1-2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การทำงานจริงและสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้วยวิชาฝึกงาน และเพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารที่ทันสมัยผ่านการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น โดยความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสการได้งานที่ดีหลังสำเร็จการศึกษา

  การฝึกงานหรือสหกิจ

  นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
  ชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • ผู้แนะนำการลงทุน
  • ผู้วางแผนการลงทุน
  • นักวิเคราะห์การลงทุน
  • วาณิชธนากร
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • งานด้านการประกันภัย
  • นักลงทุนอิสระ
  • ครู/อาจารย์
  • นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินในองค์กร
  Mathematics is the seed of successful innovation

  ภาษาไทย ภาคพิเศษ
  ระยะเวลา: 4 ปี
  จำนวนรับเข้า: 40 คน

  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิต:

  • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
   • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
   • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
   • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

  ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

  • ค่าหน่วยกิตละ 800 บาท
  • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 25,000 บาท
   (เฉพาะภาคการศึกษาแรกของทุกปี)

  สถานที่ศึกษา:

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ติดต่อหลักสูตร:

    098-561-8157
    khae@mathstat.sci.tu.ac.th

    http://math.sci.tu.ac.th
    Mathstat TU
   @mathstat_tu
   mathstat_tu
   Mathstat TU