เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเคมีแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมี คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก

2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  ดังนี้ 2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  ดังนี้

 • TOEFL Paper-based 500
 • TOEFL Computer-based 173
 • TOEFL Internet-based 61
 • TU-GET 500
 • IELTS 6.0

3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือในงานประชุมวิชาการ คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก

 • TOEFL Paper-based 400
 • TOEFL Paper-based 400
 • TOEFL Computer-based 97
 • TOEFL Internet-based 32
 • TU-GET 400
 • IELTS 4.5

จำนวนหน่วยกิต:

จำนวนหน่วยกิตบังคับในหลักสูตร 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 • วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
 • วิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 18,500 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

คำอธิบายหลักสูตร

มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต เช่น การพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ  และเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี  มีความสามารถที่จะต่อยอดจนเกิดเป็นผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

การเรียนการสอนดำเนินโดยอาจารย์ทรงคุณวุฒิ  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากร องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของสาขานี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับสากล

หลักสูตรระดับปริญญาโทศึกษา 2  ปี เป็นการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวข้องานวิจัย

 • Carbon DOT application                    

 • Supercapacitor                       

 • Energy Storage                      

 • Energy Reforming

 • Natural Rubber Application   

 • MOF application        

 • Natural Products        

 • Protein Chemistry

 • Cu Catalyst                            

 • micro device analysis

 • Molecular Simulation

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิทยาศาตร์    

 • นักวิจัย 

 • อาจารย์             

 • ผู้ประกอบการ   

 • ที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านเคมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต เช่น การพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ  และเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี  มีความสามารถที่จะต่อยอดจนเกิดเป็นผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

การเรียนการสอนดำเนินโดยอาจารย์ทรงคุณวุฒิ  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากร องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของสาขานี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับสากล

หลักสูตรระดับปริญญาโทศึกษา 2  ปี เป็นการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวข้องานวิจัย

 • Carbon DOT application                    

 • Supercapacitor                       

 • Energy Storage                      

 • Energy Reforming

 • Natural Rubber Application   

 • MOF application        

 • Natural Products        

 • Protein Chemistry

 • Cu Catalyst                            

 • micro device analysis

 • Molecular Simulation

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิทยาศาตร์    

 • นักวิจัย 

 • อาจารย์             

 • ผู้ประกอบการ   

 • ที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านเคมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเคมีแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมี คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก

2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  ดังนี้ 2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  ดังนี้

 • TOEFL Paper-based 500
 • TOEFL Computer-based 173
 • TOEFL Internet-based 61
 • TU-GET 500
 • IELTS 6.0

3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือในงานประชุมวิชาการ คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก

 • TOEFL Paper-based 400
 • TOEFL Paper-based 400
 • TOEFL Computer-based 97
 • TOEFL Internet-based 32
 • TU-GET 400
 • IELTS 4.5

จำนวนหน่วยกิต:

จำนวนหน่วยกิตบังคับในหลักสูตร 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 • วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
 • วิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 18,500 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร: