เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเคมีแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมี คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก

2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  ดังนี้ 2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  ดังนี้

 • TOEFL Paper-based 500
 • TOEFL Computer-based 173
 • TOEFL Internet-based 61
 • TU-GET 500
 • IELTS 6.0

3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือในงานประชุมวิชาการ คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก

 • TOEFL Paper-based 400
 • TOEFL Paper-based 400
 • TOEFL Computer-based 97
 • TOEFL Internet-based 32
 • TU-GET 400
 • IELTS 4.5

จำนวนหน่วยกิต:

จำนวนหน่วยกิตบังคับในหลักสูตร 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 • วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
 • วิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 18,500 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

คำอธิบายหลักสูตร

มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต เช่น การพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ  และเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี  มีความสามารถที่จะต่อยอดจนเกิดเป็นผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

การเรียนการสอนดำเนินโดยอาจารย์ทรงคุณวุฒิ  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากร องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของสาขานี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับสากล

หลักสูตรระดับปริญญาโทศึกษา 2  ปี เป็นการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวข้องานวิจัย

 • Carbon DOT application                    

 • Supercapacitor                       

 • Energy Storage                      

 • Energy Reforming

 • Natural Rubber Application   

 • MOF application        

 • Natural Products        

 • Protein Chemistry

 • Cu Catalyst                            

 • micro device analysis

 • Molecular Simulation

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิทยาศาตร์    

 • นักวิจัย 

 • อาจารย์             

 • ผู้ประกอบการ   

 • ที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านเคมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

คำอธิบายหลักสูตร

คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

“คณิตศาสตร์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นสร้างรากฐานที่มั่นคงในคณิตศาสตร์ทางการเงินซึ่งนำไปสู่อาชีพในภาคการเงินหรือเพื่อการฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินขั้นสูงสำหรับปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน ” บนหลักวิชาทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง โดยมีวิชาหลักทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ พีชคณิตเชิงเส้น การวิเคราะห์คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และมีวิชาด้านคณิตศาสตร์การเงิน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบัญชีเบื้องต้น วิทยาการข้อมูลสำหรับคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์การเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมและการเงิน ความน่าจะเป็นและกระบวนการ
สโทแคสติกประยุกต์เบื้องต้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็มและตัวแบบเครือข่าย ทฤษฎีเกม เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาบังคับที่ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะด้านงานวิจัย ได้แก่รายโครงงานพิเศษ1-2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การทำงานจริงและสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้วยวิชาฝึกงาน และเพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารที่ทันสมัยผ่านการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น โดยความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสการได้งานที่ดีหลังสำเร็จการศึกษา

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
ชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • ผู้วางแผนการลงทุน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • วาณิชธนากร
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • งานด้านการประกันภัย
 • นักลงทุนอิสระ
 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินในองค์กร
Mathematics is the seed of successful innovation

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • ค่าหน่วยกิตละ 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 25,000 บาท
  (เฉพาะภาคการศึกษาแรกของทุกปี)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
  khae@mathstat.sci.tu.ac.th

  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU