เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ซึ่งในกรณีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชาฯ

คุณสมบัติพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (paper-based) หรือ TOEFL-ITP (institutional testing program) หรือ TU-GET (paper-based) 550 คะแนน หรือ TU-GET (computer-based) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (internet-based) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไปโดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมการสมัคร สามารถได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาได้ภายใต้เงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด

 

จำนวนหน่วยกิต:

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 20,200 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

ประไพ เทียนเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อีเมล: prapai-l@tu.ac.th ผศ.ดร.นิรมล ศากยวงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อีเมล: niramol@tu.ac.th

คำอธิบายหลักสูตร

ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ อุตสาหกรรม และสิ่งเเวดล้อม เนื่องจากการมีทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัด รวมทั้งมีการแข่งขันทางเทคโนโลยี ที่สูงขึ้น  จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม เพิ่มมูลค่า และเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสามารถค้นคว้าหรือวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน 

หัวข้องานวิจัย

 • การจัดจำแนก ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
 • การจัดจำแนก ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแพลงตอนท์และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และการนำแพลงตอนท์และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินรวมถึงผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
 • การคัดแยกและการจัดจำแนกจุลินทรีย์จากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสีย้อมผ้าและการนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัด
 • การศึกษาการสร้าง biofilm ของยีสต์และความสัมพันธ์กับการก่อโรค
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางยาและเวชสำอางจากเห็ดรา
 •  การใช้ชีวสารสนเทศศาสตร์ในการจัดกลุ่มและเปรียบเทียบพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวโยงของ pathwayต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบยาและการใช้ประโยชน์จากสาร bioactive compound
 • การสกัดสาร Bioactive compound จากพืชเพื่อใช้ในการสร้างเวชสำอางและพัฒนารูปแบบการนำส่งเข้าสู่เซลล์มนุษย์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

คำอธิบายหลักสูตร

คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

“คณิตศาสตร์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นสร้างรากฐานที่มั่นคงในคณิตศาสตร์ทางการเงินซึ่งนำไปสู่อาชีพในภาคการเงินหรือเพื่อการฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินขั้นสูงสำหรับปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน ” บนหลักวิชาทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง โดยมีวิชาหลักทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ พีชคณิตเชิงเส้น การวิเคราะห์คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และมีวิชาด้านคณิตศาสตร์การเงิน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบัญชีเบื้องต้น วิทยาการข้อมูลสำหรับคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์การเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมและการเงิน ความน่าจะเป็นและกระบวนการ สโทแคสติกประยุกต์เบื้องต้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็มและตัวแบบเครือข่าย ทฤษฎีเกม เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาบังคับที่ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะด้านงานวิจัย ได้แก่รายโครงงานพิเศษ1-2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การทำงานจริงและสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้วยวิชาฝึกงาน และเพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารที่ทันสมัยผ่านการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น โดยความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสการได้งานที่ดีหลังสำเร็จการศึกษา

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
ชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • ผู้วางแผนการลงทุน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • วาณิชธนากร
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • งานด้านการประกันภัย
 • นักลงทุนอิสระ
 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินในองค์กร
Mathematics is the seed of successful innovation

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • ค่าหน่วยกิตละ 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 25,000 บาท
  (เฉพาะภาคการศึกษาแรกของทุกปี)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
  khae@mathstat.sci.tu.ac.th

  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU