เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำสร้างผู้นำวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ

พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านมุมมองเชิงพหุศาสตร์ และโลกทัศน์ระดับสากล

พัฒนาด้านการวิจัย หาคำตอบของโจทย์ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้วยองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือ

สนับสนุนการบริการวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมคุณธรรม