ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าศูนย์ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อสมาชิกในศูนย์

  1. ผศ. ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์
  2. ผศ. ดร.พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
  3. ผศ. ดร.อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์
  4. ผศ. ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ
  5. ดร.พฤกษ์ ชุติมานุกูล