ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวชิ าการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University Center of Excellence in Food Science and Innovation

หัวหน้าศูนย์ :  รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี เทพรักษา
Associate Professor Dr. Prapasri Theprugsa 

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อสมาชิกในศูนย์

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์
  Assistant Professor Dr. Bootsrapa Leelawat คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อวันวี เพชรคงแก้ว
  Assistant Professor Dr. Awanwee Petchkongkaew คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชา เทพษร
  Assistant Professor Dr. Racha Tepsorn คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. อาจารย์ ดร. เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ
  Dr. Peamsuk Suvarnakuta คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. อาจารย์ ดร. สุธีรา วฒั นกุล
  Dr. Suteera Vatthanakul คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. อาจารย์ ดร. ภัทิรา สุดเลิศ
  Dr. Phatthira Sutloet
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. อาจารย์ ดร. เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์
  Dr. Benjarat Tepsongkroh คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. อาจารย์ ดร. สุพัตรา สุภาวงค์
  Dr.Supattra Supawong คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. Prof. Dr. Yves Wache
  Bualuang ASEAN Chair Professorship Tropical Bioresources and Biotechnology, Université Bourgogne – Franche-Comté, AgroSup Dijon,PAM UMR A 02.102

พันธกิจของศูนย์

– สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดา้นวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
– สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางด้านนวัตกรรมอาหาร ที่พร้อมต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
– สร้างนักวิจัยรุ่ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 
– เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารสู่สงัคม

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

–  ผลิตผลงานวิจัยวทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ตีพิมพเ์ ผยแพร่ในวารสารวชิ าการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ
–  ผลิตผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางด้านนวัตกรรมอาหาร ท่ีพร้อมต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณชิย์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
–  ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมทางอาหาร
– เผยแพร่ผลงานและประสานงานงานความร่วมมือวิจัยกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ