คลีนิกบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย

4 ส.ค. 2022 | คลินิคให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยฟรี

✨ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการคำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ทำวิจัย วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษ เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคม และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการให้บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างของรูปแบบของการให้คำแนะนำ ดังนี้

  1. การคำนวณขนาดตัวอย่าง
  2. การวางแผนการวิจัย การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ
  3. การเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  4. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวลผล
  5. การอ่านผลลัพธ์จากโปรแกรมสำเร็จรูป
  6. การเขียนรายงานและการสรุปผลเชิงสถิติ

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อทำการนัดหมายได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้
➡️ https://forms.gle/PS2PwihnnUzz34WL9

หมายเหตุ : สำหรับผู้สนใจบริการให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอปรึกษา เช่น ข้อเสนอของโครงการวิจัยที่ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล และข้อมูลบางส่วน เพื่อให้พิจารณาก่อนการนัดพบกันทั้งในรูปแบบ onsite และ online