สาขาวิชาน่าเรียน สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

8 ต.ค. 2021 | Blog

“สาขาวิชาน่าเรียน” สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

เรียนรู้และเข้าใจทางด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุเช่น เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบ และโลหะ เสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตอบโจทย์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

ปีการศึกษาที่ 1 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปจนถึงด้านภาษา เสริมความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เบื้องต้น

ปีการศึกษาที่ 2 เพิ่มพื้นฐานด้านกระบวนการผลิต โครงสร้าง การใช้ประโยชน์วัสดุแต่ละด้าน รวมถึงปฏิบัติการด้านกระบวนการผลิต

ปีการศึกษาที่ 3 เรียนวิชาสมบัติวัสดุและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ ไปจนถึงการฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษาที่ 4 เรียนวิชาโครงงานพิเศษทางวัสดุศาสตร์ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ พร้อมรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อต่อยอดในอนาคตต่อไป

ดูรายละเอียดสาขาเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3hloJ0D

#SCITU#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#TU