เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1: เน้นการศึกษาวิจัย
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน และ
(3) ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านวิชาการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

แผน ก แบบ ก 2: เน้นการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง หรือ
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน

จำนวนหน่วยกิต:

หลักสูตรปกติ 2 ปีการศึกษา (รวม 4 ภาคการศึกษา) โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 แผนการศึกษา ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์):
(1) ศึกษารายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
(2) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

2. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์):
(1) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

  • 21,200 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

E-mail: mscenvitu@yahoo.com
FB: https://www.facebook.com/envitu/ หรือ
https://www.facebook.com/tu.envi/
Website: https://envi.sci.tu.ac.th/master-degree

คำอธิบายหลักสูตร

การพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ซึ่งรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ถือว่าเป็นต้นทุนหลักของประเทศ) อย่างไรก็ตาม เป็นที่ประจักชัดว่า สภาวะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้น อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรที่ขาดการวางแผนหรือการตระหนักถึงความยั่งยืนของทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะผู้ประกอบอาชีพสายตรงที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงการประกอบอาชีพในด้านอื่นๆ เช่น การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่นักการปกครอง ดังนั้น การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโท จึงเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพทางตรงแล้ว ยังช่วยปรับแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมในหลากหลายศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะได้รับการเสริมความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็น และมีอิสระในการจัดแผนการศึกษาได้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ที่สนใจซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการดำเนินการวิจัยบนพื้นฐานของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างองค์ความรู้และ/หรือการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

หัวข้องานวิจัย

หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านครอบคลุมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และจัดทำแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจของตนเองได้

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

(1) นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(2) อาจารย์/ผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) ผู้ประกอบการ หรือลูกจ้างตามสถานประกอบการ
(5) อาชีพอิสระ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

การพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ซึ่งรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ถือว่าเป็นต้นทุนหลักของประเทศ) อย่างไรก็ตาม เป็นที่ประจักชัดว่า สภาวะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้น อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรที่ขาดการวางแผนหรือการตระหนักถึงความยั่งยืนของทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะผู้ประกอบอาชีพสายตรงที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงการประกอบอาชีพในด้านอื่นๆ เช่น การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่นักการปกครอง ดังนั้น การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโท จึงเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพทางตรงแล้ว ยังช่วยปรับแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมในหลากหลายศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะได้รับการเสริมความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็น และมีอิสระในการจัดแผนการศึกษาได้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ที่สนใจซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการดำเนินการวิจัยบนพื้นฐานของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างองค์ความรู้และ/หรือการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

หัวข้องานวิจัย

หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านครอบคลุมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และจัดทำแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจของตนเองได้

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

(1) นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(2) อาจารย์/ผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) ผู้ประกอบการ หรือลูกจ้างตามสถานประกอบการ
(5) อาชีพอิสระ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1: เน้นการศึกษาวิจัย
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน และ
(3) ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านวิชาการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

แผน ก แบบ ก 2: เน้นการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง หรือ
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน

จำนวนหน่วยกิต:

หลักสูตรปกติ 2 ปีการศึกษา (รวม 4 ภาคการศึกษา) โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 แผนการศึกษา ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์):
(1) ศึกษารายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
(2) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

2. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์):
(1) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

  • 21,200 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

E-mail: mscenvitu@yahoo.com
FB: https://www.facebook.com/envitu/ หรือ
https://www.facebook.com/tu.envi/
Website: https://envi.sci.tu.ac.th/master-degree