หน่วยวิจัยด้านการสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้แกรฟีนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

ชื่อหน่วยวิจัย:หน่วยวิจัยด้านการสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้แกรฟีนแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Thammasat University Research Unit in Synthesis and Applications of Graphene

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี Assistant Professor Dr. Akkawat Ruammaitree

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย

(1) ดร. ปิยะพร สุรินทร์เลิศ
Piyaporn Surinlert, Ph.D. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พันธกิจของหน่วยวิจัย

  •  ส่งเสริมและสนับสนนุ การศึกษาการสังเคราะห์แกรฟีนโดยใช้วสั ดุที่หาได้ง่า ยในประเทศหรือวัสดุที่เป็นขยะของ เสียที่เป็นปญั หาต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แกรฟีนราคาประหยัดและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
  •  ส่งเสริมและสนับสนนุ การศึกษาการประยุกต์ใช้แกรฟีนเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑช์ นิดใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้มีประสิทธิภาพดียงิ่ขึ้น-ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

  • ศึกษาการสังเคราะห์แกรฟีนโดยใช้วัสดุที่หาได้งา่ ยในประเทศหรือวัสดุที่เป็นขยะของเสียที่เปน็ ปัญหาต่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แกรฟีนราคาประหยัดและลดปญั หาสิ่งแวดล้อม
  •  ศึกษาการประยุกต์ใช้แกรฟีนเพอื่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพดียงิ่ขึ้น
  •  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ