หน่วยวิจัยด้านการเรียนรู้ข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านการเรียนรู้ข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Thammasat University Research Unit in Data Learning 

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงดาว วงค์สาย Assistant Professor Dr. Sangdao Wongsai 

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ สิมมาจนั ทร์
Assistant Professor Dr. Teerawat Simmachun คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พันธกิจของหน่วยวิจัย

  • สร้างผลงานวิจัยและนวตักรรมข้อมูลเพื่อชี้นาสังคม 
  • สร้างสังคมการเรียนรู้ข้อมูลทุกช่วงวัย

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

  • ใช้ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาท้าทายระดับชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning ecosystem) เพื่อการเติมความรู้และทักษะ (Reskill) การยกระดับ ความรู้และทักษะ (Upskill) การเสริมความรู้และทักษะ (Newskill) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge transferring) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้สาหรับทุกคน