หน่วยวิจัยด้านจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

ผศ. ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
ผศ. ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ