หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.ธนาธร ทะนานทอง

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

ผศ. ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
อ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง
อ.กฤตคม ศรีจิรานนท์