หน่วยวิจัยด้านพีชคณิตและการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านพีชคณิตและการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ.ดร.ญาณิศา ชัยยา

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

อ.ดร.สิริพงศ์ ศิริสุข
อ.ดร.ชยธร วนาสวัสดิ์