หน่วยวิจัยด้านวัสดุฉลาดจากชีวมวลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านวัสดุฉลาดจากชีวมวลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

(1) ดร.พรรณณิภา เทพามาตย์