หน่วยวิจัยด้านวัสดุผลึกเชิงหลายหน้าที่และการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านวัสดุผลึกเชิงหลายหน้าที่และการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผศ. ดร.นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์