หน่วยวิจัยด้านเคมีทางยาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | Uncategorized

หน่วยวิจัยด้านเคมีทางยาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.ภานุมาศ ทองอยู่ 

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

(1) รศ. ดร.วิภา ตังคนานนท์