หน่วยวิจัยด้านเคมีสิ่งทอและพอลิเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านเคมีสิ่งทอและพอลิเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รศ. ดร.เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

(1) รศ. ดร.ศรุตอำมาตย์โยธิน