หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์และอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หฟน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์และอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.เรวัตร ใจสุทธิ 

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

(1) ดร.สายัณห์ ผุดวัฒน์