เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาเอก

สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 3 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 25  หรือ
 • มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  ประจำหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน่วยกิต:

แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด องค์ความรู้ใหม่

 • วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิตรวม)  2 หน่วยกิต
 • วิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดย อักษรย่อ ฟ / PC  หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาฟิสิกส์ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฟ. 871 สัมมนา 1                                       1(0-3-6)

 PC 871 Seminar 1

ฟ. 872 สัมมนา 2                                       1(0-3-6)

 PC 872 Seminar 2

ฟ. 901  วิทยานิพนธ์                                  48(0-0-144)

PC 901 Dissertation

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 25,600 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์และการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ไปบูรณาการณ์กับศาสตร์อื่น เพื่อผลิตงานวิจัย สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

หัวข้องานวิจัย

 • วิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์
 • วิจัยทางฟิล์มบาง
 • วิจัยทางฟิสิกส์ทฤษฎี
 • วิจัยทางด้านไมโครเวฟ
 • วิจัยทางด้านพลาสมา

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์
 • ประกอบอาชีพอิสระ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์และการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ไปบูรณาการณ์กับศาสตร์อื่น เพื่อผลิตงานวิจัย สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

หัวข้องานวิจัย

 • วิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์
 • วิจัยทางฟิล์มบาง
 • วิจัยทางฟิสิกส์ทฤษฎี
 • วิจัยทางด้านไมโครเวฟ
 • วิจัยทางด้านพลาสมา

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร์
 • ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์
 • ประกอบอาชีพอิสระ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 25  หรือ
 • มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  ประจำหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน่วยกิต:

แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด องค์ความรู้ใหม่

 • วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิตรวม)  2 หน่วยกิต
 • วิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดย อักษรย่อ ฟ / PC  หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาฟิสิกส์ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฟ. 871 สัมมนา 1                                       1(0-3-6)

 PC 871 Seminar 1

ฟ. 872 สัมมนา 2                                       1(0-3-6)

 PC 872 Seminar 2

ฟ. 901  วิทยานิพนธ์                                  48(0-0-144)

PC 901 Dissertation

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 25,600 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร: