เปลี่ยนภาษา:  English

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คุณศิริพร ไม้หอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2350
msiripor@tu.ac.th

คุณพิสมัย โพธิ์ศรี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2351
pphitsam@tu.ac.th

คุณวิชัย สุทธิธรรม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
02-5644440 ต่อ 2352
swichai@tu.ac.th