เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดวิเคราะห์การทํางานและคัดเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาแบบอัตโนมัติ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1 ก.ย. 2022 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง