คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงที่ดี ให้กับคณะฯ

2 พ.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงที่ดี ให้กับคณะฯ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

อีกทั้งกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ แก่นักศึกษาที่สร้างสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงฯ ให้คณะฯ ทุกคน

โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตรทั้งสิน 51 คน

โดยแบ่งเป็น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 คน

 1. นางสาวอติกานต์ ลือกิตินันท์
 2. นางสาวภัสสร ลั่นซ้าย
 3. นางสาวขัตติยาภรณ์ เงินชัยโรจน์
 4. นางสาวพิรญาณ์ โชคสกุลเกียรติ
 5. นางสาวนริศรา อ่อนศรี
 6. นางสาวณัฐชยา จิวสุวรรณ์
 7. นางสาวภารดัย ธีระกุลพิศุทธิ์
 8. นางสาวกมลเนตร สุขวิลัย
 9. นางสาวกาญชนก สุวรรณเวทิน
 10. นายสุทธินัย กล่ำสกุล
 11. นางสาวธจรรยวรรณ สหัสพรชัยกุล
 12. นางสาวศศิวิมล เจริญนนทสิทธิ์
 13. นางสาวรวิสรา ทรัพย์ประมูล
 14. นางสาวพิมพ์ พิทยาธร
 15. นางสาววรรณวลี ช้างทอง
 16. นางสาวณัฐนันท์ เรืองสังข์
 17. นางสาวปัททิชา ถวิลวรรณ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 12 คน

 1. นายถิร ติยวัฒนาโรจน์
 2. นายณยศ รามศรี
 3. นางสาวณัฐณิชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์
 4. นางสาววรรณรดา ศรีกิตติทัศณ์
 5. นางสาววีนัส สังข์ทอง
 6. นางสาวฐานิดา โสมณวัฒน์
 7. นางสาวธนัญญา ใหญ่นอก
 8. นางสาวทิพย์ฟ้า ภักดีร่มเย็น
 9. นางสาวขนิษฐา ดุกดอกจันทร์
 10. นางสาวฉัตรสุดา เทพอาจ
 11. นางสาวธัญจิรา พันธนู
 12. นายวรภัคย์ นิ ธิอารยภาคย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ 9 คน

 1. นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ
 2. นางสาวอุษณียาภรณ์ ลุนกำพี้
 3. นางสาวฐิติมา ทั่งทอง
 4. นางสาวพัทธานันท์ สุนาวงค์
 5. นางสาวพิมพ์มาดา ฤทธิลัน
 6. นายชุติวัต ไกรรพ
 7. นางสาวจุฑามาศ นิธิไพบูลย์
 8. นางสาวแก้วทิพย์ เรืองฉาย
 9. นางสาวธนภรณ์ ฉิมนาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 คน

 1. นางสาวทิติยาภรณ์ ลัทธิรมย์
 2. นางสาวรมย์นลิน จันทะวงษ์
 3. นายอภิสิทธิ์ นิลมาต
 4. นายณัฐวุฒิ ภูต้อม
 5. นายศิริพงษ์ สุกดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 คน

 1. นางสาวอรัชพร ทองโอฬาร
 2. นายดารัณ โปร่งจิต
 3. นางสาวภาวรินทร์ บลทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 2 คน

 1. นางสาวมัลลิกา อิ้งรัตน์
 2. นางสาวบงกชกร นามหาไชย

สาขาวิชาเคมี 2 คน

 1. นายชูเกียรติ คงศิริ
 2. นางสาวอันดามัน ถมทอง

สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 คน

 1. นางสาวภูริดา ก๊กมาศ

.