การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2564

2 มิ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 3 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3 ปีการศึกษา 2564 โปรดดำเนินการขอแจ้งจบการสำเร็จการศึกษา ดังนี้

1️⃣ แจ้งขอจบการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th ภายในวันเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2565

2️⃣ โหลดแบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรที่หน้าเว็บคณะ https://sci.tu.ac.th/links-for-students-th สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2561 และ https://sci.tu.ac.th/academic-scitu-th สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2556 แก้ไข 2558

กรอกข้อมูลในใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรให้ครบถ้วน ส่งไฟล์ใบกระจายโครงสร้างที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ โดยส่งที่ลิงก์ https://forms.gle/uTXjWR4WKpBzRTRc8
ภายในวันที่ 13 – 23 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้งานวิชาการคณะฯ จะรวบรวมข้อมูลใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาส่งมา โดยจะตรวจสอบการกรอกข้อมูลในเบื้องต้น และพร้อมกับแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาของ นักศึกษาได้ทราบการแจ้งจบของนักศึกษาต่อไป

📌ทั้งนี้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอย่างไร เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลใบกระจายโครงสร้างสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่งานวิชาการคณะฯ ในวันและเวลาราชการที่เบอร์โทร 089-0000950 อีเมล kanjana_bsru@hotmail.com หรือ ID Line: kanjana950