3 สาขายอดฮิตของเทคโนโลยีการเกษตร เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง

8 ต.ค. 2021 | Blog

เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร นำไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร ประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการดินและการอารักขาพืช

พบกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการเกษตรด้วยวิชาโครงงาน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะทางการเกษตรกับต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชาสหกิจการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ

หลักสูตรประกอบด้วย 3 วิชาเอก ดังนี้

เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช บรรจุภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร ห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นวัตกรรมและการผลิตปศุสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ นวัตกรรมอาหารสัตว์และโภชนศาสตร์ มาตรฐานฟาร์มและการประกันคุณภาพผลิตผลจากสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์และการใช้ยา การผสมเทียม พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง และสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น

การจัดการดินและการอารักขาพืชนวัตกรรมการจัดการดินและธาตุอาหารพืช โรคพืช และแมลงศัตรูพืช ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ระบบพยากรณ์ศัตรูพืช แมลงและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการส่งออก

ดูรายละเอียดที่ : https://bit.ly/3izpl3p#SCITU#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#TU