Loading...

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะแรกที่ตั้งขึ้น ณ ศูนย์รังสิต และนับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นแห่งที่ 18 ของประเทศ ในขณะนั้น ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเปิดการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาคณะฯได้ขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ควบคู่กับมหาวิทยาลัยก่อตั้งคณะวิชาใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งคณะฯรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้กับทุกคณะวิชา ณ ศูนย์รังสิต

            
           ปัจจุบันคณะฯเปิดการเรียนการสอนครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 43 หลักสูตร ปริญญาตรี 22 หลักสูตร ปริญญาโท 13 หลักสูตร ปริญญาเอก 8 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และมีหลักสูตรพันธ์ุใหม่ 4 หลักสูตร  มีจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 รวม 4,609 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 4,132 คน ระดับปริญญาโท 376 คน และระดับปริญญาเอก 101 คน ผลิตบัณฑิตมากกว่า 30 รุ่น 

การบริหารงาน

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศในการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • สาส์นคณบดี
  • จุดเน้นของ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” คือ การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้บัณฑิตของคณะฯจึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   จุดแข็งของ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ซึ่งนอกจากมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการแล้ว คณะฯยังมีเครือข่ายจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการเอกชนและมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ทำให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา การส่งนักศึกษาฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ เหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่จุดประกายความคิดใหม่ๆที่สร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งให้กับบันฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต
   คณะฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมตลอด 4 ปีของชีวิตนักศึกษา เช่น กิจกรรมด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ บริการสังคม รวมถึงกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และความเป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานในอนาคต

   คณะฯ แสวงหาผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้มีความใฝ่ฝัน ผู้มีความตั้งใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราเปิดโอกาสให้อย่างเท่าเทียมกัน เรามีทุนสำหรับนักศึกษา เราสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้เรียนต่อจนถึงระดับปริญญาเอก ถ้าท่านกำลังค้นหาความสำเร็จในอนาคตด้านคณิตศาสตร์สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสิ่งทอ
   มาพบกับเราได้ที่นี่ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปรัชญา :

  มีความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างปัญญา ค้นหาเหตุผลนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

  ปณิธาน :

  ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความเป็นเลิศทั้งวิชาการและการวิจัยเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม

  วิสัยทัศน์ :

  เป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บูรณาการองค์ความรู้ พัฒนาวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ (SCI-BUSINESS) ระดับชั้นนำของเอเชีย

  พันธกิจ :

  1) จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต

  2) ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  3) บริการวิชาการแก่สังคม

  ค่านิยมองค์กร: เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

   

  เป้าหมายเชิงนโยบาย:

  1. เป็น ๕ อันดับแรกของคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นักศึกษาเลือกเข้าศึกษา

  2. มีความเป็นนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติครบทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

  3. เป็นคณะวิจัย ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีอัตราส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ระดับบัณฑิตศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ๗ : ๓

  4. เป็นคณะที่มีงานวิจัยได้คุณภาพระดับสากล มีผลงานวิจัยพิมพ์ในวารสารนานาชาติใน ๑๐ อันดับแรกของคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

  5. ทุกภาควิชามีผลิตภัณฑ์งานวิจัย และองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้บริการแก่สังคม

  6. บัณฑิตของคณะมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

  7.  

   การบริหารจัดการภายในคณะมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้หลักธรรมา ภิบาล ทุกคนมีส่วนร่วม

    

                         
  8.  ทรัพยากร
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสินทรัพย์ที่เป็นอาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ดังนี้

    อาคารสถานที่ มีอาคารเรียน 4 อาคารพื้นที่รวม 82,095 ตารางเมตร อาคารปฏิบัติการ 1 อาคาร พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร และพื้นที่เกษตรหนึ่งแปลงพื้นที่ 15 ไร่

    เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ให้บริการบุคลากรและนักศึกษาในการเรียนการสอน การทำวิจัย และงานบริหาร แยกเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายทั้งใช้สายและไร้สาย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต อิเล็กทรอนิกส์เมล์ แอพพลิเคชันเพื่อการปฏิบัติงานสำนักงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย


   • เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะฯมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการศึกษา บริการด้านวิชาการและและวิจัย ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิว ถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ ชุดวิเคราะห์ขนาดอนุภาค ชุดเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรี เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ นิวเคลียร์แมกเนติกรีโซแนนซ์สเปคโตมิเตอร์ 400 MHz. เครื่องวิเคราะห์แบบความร้อน เครื่องวัดปริมาณโลหะการวัดค่าการเปล่งแสง เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในสาร และเครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ เป็นต้น

    ระบบรักษาความปลอดภัย แยกเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำอาคาร ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าอาคารและห้องปฏิบัติการ ระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี รวมทั้งระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกอาคาร

สถานที่ติดต่อ

 


  • สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ชั้น 3 อาคาร บรรยายรวม 5

   เลขที่ 99 ถนน พหลโยธิน

   ตำบล คลองหนึ่ง  อำเภอ คลองหลวง  จังหวัด ปทุมธานี 12120

   โทรศัพท์ : 0-2564-4491(สายตรง) โทรสาร : 0-2564-4485 หรือ 0-2564-4440-59 ต่อ เบอร์ภายใน 

   1.สำนักงานเลขานุการคณะเลขานุการโทร. 2009
     เลขาคณบดีโทร. 2000
     การเจ้าหน้าที่โทร. 2014
     สารบรรณโทร. 2011
     ประชาสัมพันธ์โทร. 2010
   2.งานบริหารและการคลังหัวหน้างานโทร. 2018
     หมวดการเงินและบัญชีโทร. 2015,2016
     หมวดพัสดุโทร. 2017
   3.งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาองศ์กรหัวหน้างานโทร. 2019
     รษก.หัวหน้าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศโทร. 2101 ต่อ 507
      ห้องปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศโทร. 2067
   4.งานวิชาการและกิจกรรมนักศึกษารษก.หัวหน้างานโทร. 2020
     หมวดปริญญาตรีโทร. 2020
     กิจกรรมนักศึกษาโทร. 2079
   5.งานวิจัยบริการและบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา

   โทร. 2094  

   6.โครงการบริการสังคม โทร. 2038, 2083,2082