Loading...

ฝ่ายวิชาการ

เนื้อหาของฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์ม

คำรับรองกำรศึกษำครบตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรี

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาฟิสิกส์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเคม

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

-แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาคอมพิวเตอร์ 

 -แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

-แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ