Loading...

แบบฟอร์มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

1.แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

2.แบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา

แบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา

3.แบบฟอร์อมคำร้องลาพักการศึกษา

แบบฟอร์อมคำร้องลาพักการศึกษา

4.แบบฟอร์มหนังสือยินยอมผู้ปกครอง

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมผู้ปกครอง

5.แบบฟอร์มผ่อนผันค่าจดทะเบียน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz9MbpDM1ow9Z3Hp4m5NTp9TGcEd45fqvuGAc4rVPYbf3LcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

แบบฟอร์ม

คำรับรองกำรศึกษำครบตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรี

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาฟิสิกส์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเคม

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

-แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาคอมพิวเตอร์ 

 -แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

 -แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศษสตร์ฯ สาขาอุตสาหการและการจัดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ

1.โครงการ GSPA NIDA-Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1 

*หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2563

2.เปิดการจัดสอบ GREATS ครั้งที่ 1/2563 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย รหัสปีการศึกษา 61 และ 62
ศูนย์ทดสอบฯ ได้เปิดการจัดสอบ GREATS ครั้งที่ 1/2563 ให้นักศึกษาได้มาใช้สิทธิทดสอบแล้ว

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 63

สามารถเลือกวันสอบได้ดังนี้
 รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.30 น.
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(นักศึกษาเลือกสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น)
รีบมาสมัครสอบกันนะคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเอกสารผ่านเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ