เปลี่ยนภาษา:  English

แบบฟอร์มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคําร้องขอตรวจสอบคะแนนหรือเกรด

แบบฟอร์มคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา

แบบฟอร์มคำร้องลาพักการศึกษา

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมผู้ปกครอง

แบบฟอร์มใบลาหยุดเรียน

คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี

รับสมัคร คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพื่อตรวจหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ

     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
     สาขาวิชาเคมี
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
     สาขาวิชาฟิสิกส์
     สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
     สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     สาขาวิชาสถิติ
     สาขาวิชาอุตสาหการและการจัดการ