เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 3.5 ปี
จำนวนรับเข้า: 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    122 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            86 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ค่าหน่วยกิตละ 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 17,500 บาท ต่อภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-439-2922
  amornkul@mathstat.sci.tu.ac.th
  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU

หลักสูตร 3 ปีครึ่ง บูรณาการคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และการจัดการความเสี่ยง ได้ฝึกงาน    ทำโครงงาน และเรียนกับอาจารย์พิเศษจากภาคธุรกิจประกันภัย และมีวิชาหลักเพื่อการสอบ
วัดระดับกับ SOA เช่น Exam P, Exam FM

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยเรียนเกี่ยวกับ แคลคูลัส สถิติสำหรับวิทยาการประกันภัย ความน่าจะเป็น
คณิตสถิติศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การบัญชีการเงินสำหรับวิทยาการประกันภัย กฎหมายประกันภัยและวิธีปฏิบัติ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์สำหรับการประกันชีวิต คณิตศาสตร์สำหรับการประกันวินาศภัย การวิเคราะห์
การถดถอยและอนุกรมเวลา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจประกันภัย สัมมนา โครงงานพิเศษ หลักพื้นฐานการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจประกันภัย คณิตศาสตร์การลงทุนสำหรับวิทยาการประกันภัย ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น การจำลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น การแจกแจงความสูญเสียและทฤษฎีความน่าเชื่อถือเบื้องต้น ทฤษฎีความเสี่ยงเชิงประกันภัยเบื้องต้น การวิเคราะห์การตัดสินใจทางสถิติเบื้องต้น กระบวนการสโทแคสติก
เบื้องต้น

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการประกันภัย สาขาบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ สาขาสถิติประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักวิเคราะห์ วางแผนและประมวลผล
 • นักจัดการความเสี่ยง
 • ครู/อาจารย์ และนักวิจัย
 • อาชีพในสายงานด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
Actuarial Science at TU, we insure your bright future

หลักสูตร 3 ปีครึ่ง บูรณาการคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และการจัดการความเสี่ยง ได้ฝึกงาน    ทำโครงงาน และเรียนกับอาจารย์พิเศษจากภาคธุรกิจประกันภัย และมีวิชาหลักเพื่อการสอบ
วัดระดับกับ SOA เช่น Exam P, Exam FM

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยเรียนเกี่ยวกับ แคลคูลัส สถิติสำหรับวิทยาการประกันภัย ความน่าจะเป็น
คณิตสถิติศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การบัญชีการเงินสำหรับวิทยาการประกันภัย กฎหมายประกันภัยและวิธีปฏิบัติ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์สำหรับการประกันชีวิต คณิตศาสตร์สำหรับการประกันวินาศภัย การวิเคราะห์
การถดถอยและอนุกรมเวลา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจประกันภัย สัมมนา โครงงานพิเศษ หลักพื้นฐานการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจประกันภัย คณิตศาสตร์การลงทุนสำหรับวิทยาการประกันภัย ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น การจำลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น การแจกแจงความสูญเสียและทฤษฎีความน่าเชื่อถือเบื้องต้น ทฤษฎีความเสี่ยงเชิงประกันภัยเบื้องต้น การวิเคราะห์การตัดสินใจทางสถิติเบื้องต้น กระบวนการสโทแคสติก
เบื้องต้น

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการประกันภัย สาขาบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ สาขาสถิติประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักวิเคราะห์ วางแผนและประมวลผล
 • นักจัดการความเสี่ยง
 • ครู/อาจารย์ และนักวิจัย
 • อาชีพในสายงานด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
Actuarial Science at TU, we insure your bright future

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 3.5 ปี
จำนวนรับเข้า: 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    122 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            86 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ค่าหน่วยกิตละ 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 17,500 บาท ต่อภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-439-2922
  amornkul@mathstat.sci.tu.ac.th
  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU