เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 75 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    138 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            102 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-564-4440-79 ต่อ 2350-2 หรือ 02-564-4488
  https://agri.sci.tu.ac.th/

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ที่เน้นทางด้านเทคโนเลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการดินและการอารักขาพืช โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตร หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งหากเรียนจบจะสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัย อาจารย์ พนักงานในบริษัทเอกชนทางด้านการเกษตร รวมถึงเจ้าของกิจการด้านการเกษตร

คำอธิบายหลักสูตร

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ตามหลักวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตร โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถศึกษา วิจัย และพัฒนาความรู้ด้านเกษตรต่อไปได้

สาขาวิชามีรูปแบบการเรียนการสอน คือ พัฒนาแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการเกษตรด้วยวิชาโครงงาน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 35 ของวิชาบังคับในสาขา) มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะทางการเกษตรกับต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชาสหกิจการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร โครงการตลาดผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ เป็นต้น

หลักสูตรประกอบด้วย 3 วิชาเอก ดังนี้

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช บรรจุภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร ห่วงโซ่อุปทาน และ
  โลจิสติกส์สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เช่น นวัตกรรมและการผลิตปศุสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ นวัตกรรมอาหารสัตว์
  และโภชนศาสตร์ มาตรฐานฟาร์มและการประกันคุณภาพผลิตผลจากสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์และการใช้ยา การผสมเทียม พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง และสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น
 • การจัดการดินและการอารักขาพืช เช่น นวัตกรรมการจัดการดินและธาตุอาหารพืช โรคพืช และแมลงศัตรูพืช ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ระบบพยากรณ์
  ศัตรูพืช แมลงและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการส่งออก

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานภาคสนาม 700 ชั่วโมง และสหกิจศึกษาในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 หรือสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 • สาขาพืชไร่/พืชสวน
 • อารักขาพืช
 • สัตวบาล/ สัตวศาสตร์
 • สัตวแพทย์
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • สิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • เทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิชาการเกษตร นักวิจัย นักส่งเสริมการเกษตร ในภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชน เช่น บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเบทาโกร จำกัด บริษัทเจียไต๋ จำกัด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท เคโมกราฟ จำกัด เป็นต้น
 • ครู/อาจารย์ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เช่น ธุรกิจผลิตพืชปลอดสารพิษ พืชอินทรีย์ ฟาร์มปศุสัตว์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น สาขาพืชไร่ พืชสวน อารักขาพืช สัตวบาล สัตวแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เกษตร บริหารธุรกิจการเกษตร

สร้างนักเกษตรที่เชี่ยวชาญสายงานผลิตพืช-สัตว์ เกษตรอินทรีย์
มีฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ประกอบการ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์เก่งการตลาด ฉลาดใช้เทคโนโลยี

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ที่เน้นทางด้านเทคโนเลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการดินและการอารักขาพืช โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตร หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งหากเรียนจบจะสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัย อาจารย์ พนักงานในบริษัทเอกชนทางด้านการเกษตร รวมถึงเจ้าของกิจการด้านการเกษตร

คำอธิบายหลักสูตร

สาขาเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ตามหลักวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตร โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถศึกษา วิจัย และพัฒนาความรู้ด้านเกษตรต่อไปได้

สาขาวิชามีรูปแบบการเรียนการสอน คือ พัฒนาแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการเกษตรด้วยวิชาโครงงาน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 35 ของวิชาบังคับในสาขา) มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะทางการเกษตรกับต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชาสหกิจการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร โครงการตลาดผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ เป็นต้น

หลักสูตรประกอบด้วย 3 วิชาเอก ดังนี้

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช บรรจุภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร ห่วงโซ่อุปทาน และ
  โลจิสติกส์สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เช่น นวัตกรรมและการผลิตปศุสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ นวัตกรรมอาหารสัตว์
  และโภชนศาสตร์ มาตรฐานฟาร์มและการประกันคุณภาพผลิตผลจากสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์และการใช้ยา การผสมเทียม พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง และสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น
 • การจัดการดินและการอารักขาพืช เช่น นวัตกรรมการจัดการดินและธาตุอาหารพืช โรคพืช และแมลงศัตรูพืช ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ระบบพยากรณ์
  ศัตรูพืช แมลงและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการส่งออก

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานภาคสนาม 700 ชั่วโมง และสหกิจศึกษาในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 หรือสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 • สาขาพืชไร่/พืชสวน
 • อารักขาพืช
 • สัตวบาล/ สัตวศาสตร์
 • สัตวแพทย์
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • สิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • เทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิชาการเกษตร นักวิจัย นักส่งเสริมการเกษตร ในภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชน เช่น บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเบทาโกร จำกัด บริษัทเจียไต๋ จำกัด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท เคโมกราฟ จำกัด เป็นต้น
 • ครู/อาจารย์ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เช่น ธุรกิจผลิตพืชปลอดสารพิษ พืชอินทรีย์ ฟาร์มปศุสัตว์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น สาขาพืชไร่ พืชสวน อารักขาพืช สัตวบาล สัตวแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เกษตร บริหารธุรกิจการเกษตร

สร้างนักเกษตรที่เชี่ยวชาญสายงานผลิตพืช-สัตว์ เกษตรอินทรีย์
มีฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ประกอบการ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์เก่งการตลาด ฉลาดใช้เทคโนโลยี

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 75 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    138 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            102 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-564-4440-79 ต่อ 2350-2 หรือ 02-564-4488
  https://agri.sci.tu.ac.th/