เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 45 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
   supatta@mathstat.sci.tu.ac.th
  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU

คณิตศาสตร์ประยุกต์ คือ สะพานเชื่อมระหว่างหลักการเชิงทฤษฎี และการนำไปใช้ทำงานจริงได้
ซึ่งประกอบด้วย การจำลองเชิงคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์การจัดการ และคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์หลายแขนงที่มีรากฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ (เช่น แคลคูลัส สถิติ กำหนดการเชิงเส้นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เหมืองข้อมูลเบื้องต้น พีชคณิตเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการเชิงตัวเลข คณิตศาสตร์เชิงการจัด ความน่าจะเป็นประยุกต์และกระบวนการสโทแคสติก การโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

และมุ่งเน้นต่อยอดด้วยวิทยาการประยุกต์ด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงาน การจำลองทางวิทยาศาสตร์และธุรกิจ และสามารถเรียนวิชาโทนอกหลักสูตร เช่น สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน เป็นต้น

เราเน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพในด้านการคิด วิเคราะห์และทักษะทางปัญญาในการแก้ปัญหา และทำงานได้จริง ผ่านวิชาการแก้ปัญหา สัมมนา โครงงาน รวมถึงสามารถติดตามและดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวงการธุรกิจในยุคสมัยใหม่ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการเอง

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • ครู อาจารย์
 • นักวิเคราะห์ระบบและนักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักออกแบบและนักจัดการงานระบบการผลิตการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยและนักวิชาการงานวิจัยในแผนกการวางแผนและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • งานด้านประกันภัย ประกันชีวิต
 • งานด้านการเงิน การธนาคาร
 • ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์
 • นักออกแบบระบบการผลิตการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมสายการบิน
 • อาชีพอื่นๆทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ที่ใช้ทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์

แม้โลกจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital ทักษะความรู้ของเราก็ไม่เคย
ล้าสมัย

คณิตศาสตร์ประยุกต์ คือ สะพานเชื่อมระหว่างหลักการเชิงทฤษฎี และการนำไปใช้ทำงานจริงได้
ซึ่งประกอบด้วย การจำลองเชิงคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์การจัดการ และคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์หลายแขนงที่มีรากฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ (เช่น แคลคูลัส สถิติ กำหนดการเชิงเส้นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เหมืองข้อมูลเบื้องต้น พีชคณิตเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการเชิงตัวเลข คณิตศาสตร์เชิงการจัด ความน่าจะเป็นประยุกต์และกระบวนการสโทแคสติก การโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

และมุ่งเน้นต่อยอดด้วยวิทยาการประยุกต์ด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงาน การจำลองทางวิทยาศาสตร์และธุรกิจ และสามารถเรียนวิชาโทนอกหลักสูตร เช่น สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน เป็นต้น

เราเน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพในด้านการคิด วิเคราะห์และทักษะทางปัญญาในการแก้ปัญหา และทำงานได้จริง ผ่านวิชาการแก้ปัญหา สัมมนา โครงงาน รวมถึงสามารถติดตามและดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวงการธุรกิจในยุคสมัยใหม่ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการเอง

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • ครู อาจารย์
 • นักวิเคราะห์ระบบและนักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักออกแบบและนักจัดการงานระบบการผลิตการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยและนักวิชาการงานวิจัยในแผนกการวางแผนและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • งานด้านประกันภัย ประกันชีวิต
 • งานด้านการเงิน การธนาคาร
 • ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์
 • นักออกแบบระบบการผลิตการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมสายการบิน
 • อาชีพอื่นๆทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ที่ใช้ทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์

แม้โลกจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital ทักษะความรู้ของเราก็ไม่เคย
ล้าสมัย

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 45 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
   supatta@mathstat.sci.tu.ac.th
  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU