เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาสถิติ (สถิติประยุกต์)

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 70 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    137 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            101 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

ค่าเทอมโดยประมาณเทอมที่ 1 และเทอมที่ 2

 • เทอม 1 ประมาณ 52,000 
 • เทอม 2 ประมาณ 25,000

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
  khae@mathstat.sci.tu.ac.th
  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU

เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีทางสถิติ ผู้เรียนจะได้ทักษะการคิดและจัดการกับข้อมูล

คำอธิบายหลักสูตร

สถิติศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญทางวิชาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาคำตอบในการวิจัยโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือเพื่อยืนยันสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และสถิติศาสตร์ยังมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข ดังนั้น หลักการและขั้นตอนการดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและสาขาวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากนี้ในยุคสารสนเทศ ข้อมูลสถิตินับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องมีการพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านสถิติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสถิติ และสารสนเทศของประเทศอย่างบูรณาการได้มาตรฐาน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัยอันจะเป็นรากฐานในการศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยวิธิีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆ อาทิ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย หรืองานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์

ในหลักสูตรประกอบด้วยวิชาทางทฤษฎีสถิติและการประยุกต์ อาทิ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น คณิตสถิติศาสตร์ การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์ การสำรวจตัวอย่างเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การออกแบบการทดลองเบื้องต้น ระเบียบวิธีการวิจัย วิทยาการข้อมูลเบื้องต้นและการประยุกต์ การจัดการข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ การวิเคราะห์หลายตัวแปรประยุกต์ และการเรียนรู้เชิงสถิติเบื้องต้น นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีวิชาโทให้ผู้เรียนเลือกศึกษา ได้แก่ วิชาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน ก่อนสำเร็จการศึกษาผู้เรียนยังได้บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านการทำโครงงานพิเศษ การดูงานนอกสถานที่ และการฝึกปฏิบัติงาน           ทางสถิติอีกด้วย

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักสำรวจและนักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล
 • โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • งานดา้นประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
 • นักสถิติการศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้น
พื้นฐานแน่น แม่นทฤษฎี มีวิชาโทเด่น เน้นโปรแกรมประยุกต์
บุกตลาดแรงงาน

เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีทางสถิติ ผู้เรียนจะได้ทักษะการคิดและจัดการกับข้อมูล

คำอธิบายหลักสูตร

สถิติศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญทางวิชาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาคำตอบในการวิจัยโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือเพื่อยืนยันสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และสถิติศาสตร์ยังมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข ดังนั้น หลักการและขั้นตอนการดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและสาขาวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากนี้ในยุคสารสนเทศ ข้อมูลสถิตินับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องมีการพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านสถิติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสถิติ และสารสนเทศของประเทศอย่างบูรณาการได้มาตรฐาน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัยอันจะเป็นรากฐานในการศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยวิธิีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆ อาทิ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย หรืองานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์

ในหลักสูตรประกอบด้วยวิชาทางทฤษฎีสถิติและการประยุกต์ อาทิ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น คณิตสถิติศาสตร์ การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์ การสำรวจตัวอย่างเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การออกแบบการทดลองเบื้องต้น ระเบียบวิธีการวิจัย วิทยาการข้อมูลเบื้องต้นและการประยุกต์ การจัดการข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ การวิเคราะห์หลายตัวแปรประยุกต์ และการเรียนรู้เชิงสถิติเบื้องต้น นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีวิชาโทให้ผู้เรียนเลือกศึกษา ได้แก่ วิชาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน ก่อนสำเร็จการศึกษาผู้เรียนยังได้บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านการทำโครงงานพิเศษ การดูงานนอกสถานที่ และการฝึกปฏิบัติงานทางสถิติ
อีกด้วย

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักสำรวจและนักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล
 • โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • งานดา้นประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
 • นักสถิติการศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้น
พื้นฐานแน่น แม่นทฤษฎี มีวิชาโทเด่น เน้นโปรแกรมประยุกต์
บุกตลาดแรงงาน

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 70 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    137 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            101 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ค่าเทอมโดยประมาณเทอมที่ 1 และเทอมที่ 2

  • เทอม 1 ประมาณ 52,000 
  • เทอม 2 ประมาณ 25,000

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
  khae@mathstat.sci.tu.ac.th
  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU