เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและ
การแปรรูปเคมี

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    138 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            102 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ค่าหน่วยกิตละ 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 15,000 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-564-4440 ต่อ 2681
  beb@sci.tu.ac.th
  BEB TU

หลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
รวมถึงยังมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้ได้ทักษะการแก้ปัญหากระบวนการผลิตในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การทำงานในอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของไทย

คำอธิบายหลักสูตร

ได้เรียนรู้แบบบูรณาการถึง 3 ศาสตร์! เพราะ BEB เป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ผสมผสานศาสตร์ทั้ง 3 ของ Pure Science และ Applied Science เข้าด้วยกันอย่างลงตัว อย่าง “เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และวิศวกรรมพื้นฐาน” ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ มองเห็นถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพมาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมี ตลอดจนมุมมองในเชิงวิศวกรรมเพื่อทำให้เข้าใจการทำงานในอุตสาหกรรมซึ่งมีเสกลขนาดใหญ่ในชั้นปีที่ 4 น้อง ๆ จะได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง ใช้เครื่องมือในภาคอุตสาหกรรมจริง ณ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของคณะเป็นเวลา 1 ปีเต็ม เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) , บริษัท เบทาโกร จำกัด (BETAGRO), บริษัท มิตรผล จำกัด (Mitrphol) , บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (Thaioil Group) , บริษัท เอสซีจี จำกัด (SCG) ฯลฯ หลักสูตรได้ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท เคทิส

การฝึกงานหรือสหกิจ

ในหลักสูตรนักศึกษาต้องฝึกงานและทำสหกิจในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ.   และ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ สามารถศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

นักวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นักวิจัยและพัฒนา นักเคมีวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมเคมีฐานชีวภาพ ฯลฯ

หลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
รวมถึงยังมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้ได้ทักษะการแก้ปัญหากระบวนการผลิตในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การทำงานในอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของไทย

คำอธิบายหลักสูตร

ได้เรียนรู้แบบบูรณาการถึง 3 ศาสตร์! เพราะ BEB เป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ผสมผสานศาสตร์ทั้ง 3 ของ Pure Science และ Applied Science เข้าด้วยกันอย่างลงตัว อย่าง “เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และวิศวกรรมพื้นฐาน” ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ มองเห็นถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพมาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมี ตลอดจนมุมมองในเชิงวิศวกรรมเพื่อทำให้เข้าใจการทำงานในอุตสาหกรรมซึ่งมีเสกลขนาดใหญ่ในชั้นปีที่ 4 น้อง ๆ จะได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง ใช้เครื่องมือในภาคอุตสาหกรรมจริง ณ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของคณะเป็นเวลา 1 ปีเต็ม เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) , บริษัท เบทาโกร จำกัด (BETAGRO), บริษัท มิตรผล จำกัด (Mitrphol) , บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (Thaioil Group) , บริษัท เอสซีจี จำกัด (SCG) ฯลฯ หลักสูตรได้ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท เคทิส

การฝึกงานหรือสหกิจ

ในหลักสูตรนักศึกษาต้องฝึกงานและทำสหกิจในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ.   และ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ สามารถศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

นักวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นักวิจัยและพัฒนา นักเคมีวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมเคมีฐานชีวภาพ ฯลฯ

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    138 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            102 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ค่าหน่วยกิตละ 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 15,000 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-564-4440 ต่อ 2681
  beb@sci.tu.ac.th
  BEB TU