เปลี่ยนภาษา:  English

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คุณกาญจนา โมธินา

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
02-5644440 ต่อ 2454
kanjana@tu.ac.th

คุณนริศรา คล้ายหิรัญ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2454
knarissa@tu.ac.th

คุณนิติ พานิชเกษม

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2454

คุณเปรมณัช ขุนปักษี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ –

คุณอิงค์กมนพัชร ไหมจุ้ย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2454
ingkamon@tu.ac.th

คุณเกตุนารินทร์ ปั้นเพ็ง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2812
ketnarin@tu.ac.th