กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านวัสดุผลึกเชิงหลายหน้าที่และการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านวัสดุผลึกเชิงหลายหน้าที่และการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านวัสดุผลึกเชิงหลายหน้าที่และการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผศ. ดร.นันทวัฒน์...

หน่วยวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ดร.จีราพัสฐ์ สีแจ่ม ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย (1) ดร.เกวลิน...

หน่วยวิจัยด้านการเรียนรู้ข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านการเรียนรู้ข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านการเรียนรู้ข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University Research Unit in Data Learning  หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงดาว วงค์สาย Assistant Professor Dr. Sangdao Wongsai  ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :...

หน่วยวิจัยด้านการสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้แกรฟีนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านการสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้แกรฟีนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อหน่วยวิจัย:หน่วยวิจัยด้านการสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้แกรฟีนแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ Thammasat University Research Unit in Synthesis and Applications of Graphene หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี Assistant Professor Dr....