วิทยานิพนธ์ดีเด่น

การเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8236 โดยใช้คอมโพสิตของอนุภาคแม่เหล็กและแป้งมันสำปะหลังประจุบวก

การเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8236 โดยใช้คอมโพสิตของอนุภาคแม่เหล็กและแป้งมันสำปะหลังประจุบวก

นางสาวกานต์ธิดา แจ้งยุบลวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Link : http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:89862