ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของโครงข่ายโดยใช้ขั้นตอนวิธีหวังลันเดาว์แบปรับปรุง

การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของโครงข่ายโดยใช้ขั้นตอนวิธีหวังลันเดาว์แบปรับปรุง Estimating Network Reliability Using an Improved WangLandau Algorithm โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ บทคัดย่อ (ภาษาไทย) โครงข่ายทางกายภาพในปัจจุบัน...

ผลงานวิจัย ระบบตรวจวัดแก๊สแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับสอบเทียบคุณสมบัติของตัวตรวจรู้แก๊ส

ระบบตรวจวัดแก๊สแบบกึ่งอัตโนมัติสาหรับสอบเทียบคุณสมบัติของตัวตรวจรู้แก๊ส  Semi-Automatic Gas Measurement System for Gas Sensing Characteristics Calibration ชื่อผู้นักวิจัย ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร  ใจสุทธิ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...