ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดทรัพยากรเพื่อการประมวลผลทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)