เปลี่ยนภาษา:  English

สาขาวิชาเคมี

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาเคมี

คุณคณัสมน ชูกำเหนิด

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
02-5644440 ต่อ –

คุณวิศิษฐ์พล สุวรรณสาร

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
02-5644440 ต่อ –

คุณจตุพร ธีระกุล

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
02-5644440 ต่อ –

คุณสมจินตนา พุทธมาตย์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2415
psomchin@tu.ac.th

คุณสุเทพ เกตษา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ –

คุณสุดารัตน์ สมเรือง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
02-5644440 ต่อ 2409
Sudarat9@tu.ac.th

คุณนิพัทธา ชูมณี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
02-5644440 ต่อ 2409
nipattac@tu.ac.th

คุณจิรารัตน์ แก้ววิมล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
02-5644440 ต่อ –

คุณลลิตา ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการ ป.ตรี ภาคพิเศษ(BEB)
02-5644440 ต่อ 2680
lalita.p@tu.ac.th

คุณนราฤทธิ์ ศรีบุญเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการ ป.ตรี ภาคพิเศษ(BEB)
02-5644440 ต่อ –