เปลี่ยนภาษา:  English

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 212
kns@cs.tu.ac.th

คุณฉันชนก โหยหวล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 109
wow-08@tu.ac.th

คุณนลินี ทรัพย์สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 108
nalinee@cs.tu.ac.th

คุณพัชรัตน์ มีมะโน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 105
meemano@tu.ac.th

คุณสมสุข ลิ้มอิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 232
som99@tu.ac.th

คุณประณต ผาสุกชีวิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 113
pranotp@cs.tu.ac.th

คุณพิมพ์ภาวรรณ อินฟ้าแสง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 212 pimpainf@tu.ac.th , pimpawan@cs.tu.ac.th

คุณทัศนี อินทศร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 104
tussanee@cs.tu.ac.th

คุณปิยะภรณ์ ตุ้มเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 103
piyajunetum@gmail.com

คุณนิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 113
nirun@cs.tu.ac.th

คุณรสริน ค้าข้าว

นักวิชาการศึกษา
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 106
charin_k@sci.tu.ac.th

คุณอรอุมา จั่นเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-5644440 ต่อ 2157 ต่อ 107 onuma101@tu.ac.th