เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(เทคโนโลยีการเรียนรู้)

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75

  จำนวนหน่วยกิต:

  • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    129 หน่วยกิต

   • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
   • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            93 หน่วยกิต
   • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

  ค่าเล่าเรียน:

  • ภาคการศึกษาละ 22,300 บาท (เหมาจ่าย)

  สถานที่ศึกษา:

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  ติดต่อหลักสูตร:

  หลักสูตรนี้ฉีกกรอบวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สอดรับกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะพิเศษในการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าสู่การเรียนรู้และใช้ชีวิตของคนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเน้นการพัฒนาฝีมือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือระดับเดียวกับมืออาชีพ การฝึกออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ไอโอที, อุปกรณ์สวมใส่และระบบผสมผสาน ในวิธีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรนี้ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง นักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากคุณบุญชู ตรีทอง ตลอดหลักสูตร โดยไม่ต้องใช้ทุน เนื่องจากท่านบุญชู ตรีทอง ต้องการสนับสนุนหลักสูตรอันมีเอกลักษณ์ซึ่งเน้นการเตรียมทักษะสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ควรมี เพื่อใช้ประกอบอาชีพทางไอทีในปัจจุบัน และรองรับอาชีพใหม่ที่จะคาดไม่ถึงในอนาคต ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ฝึกฝนว่าทำอย่างไรเทคโนโลยีอัจฉริยะจึงจะเข้าถึงมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยการปฏิบัติจริงโดยฝึกวิธีคิดและการใช้เครื่องมือระดับเดียวกับมืออาชีพ

  ในช่วงแรกผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหา การอธิบายปัญหาด้วยภาษาสากล เรียนรู้โมเดลการแก้ปัญหาและฝึกการประยุกต์ใช้เครื่องมือและทรัพยากรการพัฒนาซอฟต์แวร์จนเกิดความคุ้นเคย หลักสูตรปูพื้นฐานให้เข้าใจธรรมชาติการทำงานของคอมพิวเตอร์ เทคนิคการใช้ภาษาโปรแกรม การออกแบบโครงสร้างเก็บข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนาระบบอัจฉริยะ การเชื่อมต่อเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย ผู้เรียนจะเริ่มศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สมอง จิตวิทยาและความรู้สึกในการเรียนรู้ การทำงานกับข้อมูล การแสดงภาพข้อมูล และการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการประเมิน ในช่วงหลังผู้เรียนจะเข้าสู่วิชาเชิงประยุกต์และปฏิบัติที่เน้นการสร้างระบบจริง เป็นแอพพลิเคชันบนเว็บ ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ ซึ่งในส่วนนี้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาวิชาโทวิทยาการข้อมูล โดยเรียนเพิ่มอีกเพียงสองวิชา ขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะต้องเลือกทำโปรเจ็กต์ หรือไปทำงานที่สถานประกอบการผ่านระบบปฏิบัติสหกิจเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งหากศึกษาตามแผนจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง.

  งานทางไอทีนั้นจะทำจากที่ใดในโลกก็ได้ที่มีความพร้อม ความพิเศษของหลักสูตรนี้จึงอยู่ที่ การสร้างบัณฑิตให้มีทักษะเชิงปัจจัยมนุษย์ที่นำสมัย และทักษะเชิงระบบอัจฉริยะที่สามารถประกอบอาชีพทางไอทีหรือไปศึกษาต่อยอดกับศาสตร์ด้านใดก็ได้ ในบรรยากาศสถานที่เรียนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่ศูนย์ลำปาง ในห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อคุณภาพการเรียนรู้แม้ในวิกฤติฝุ่น ธรรมชาติช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ตลอดเวลา ในจังหวะที่ผ่อนคลาย และคือหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของหลักสูตรนี้

  การฝึกงานหรือสหกิจ

  นักศึกษาสามารถฝึกงานและทำสหกิจในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (สหกิจเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4)

  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  
  • นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและธุรกิจ 
  • นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะ
  • นักทดสอบซอฟต์แวร์
  • นักออกแบบ UI/UX
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
  • ผู้จัดการและผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
  • ครู อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาการการคำนวณ (Computing Science)
  พี่ทำงานปีที่สิบกว่า ๆ แล้ว ยิ่งนานวัน… ปัญหาที่ต้องเจอต้องแก้ไข ทำให้เรื่องที่อาจารย์เคยสอนมันย้อนกลับมาบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็นึกขอบคุณอาจารย์ที่ตั้งใจสอนพวกเราอย่างเต็มที่ในตอนนั้น ขอบคุณมากครับ

  หลักสูตรนี้ฉีกกรอบวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สอดรับกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะพิเศษในการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าสู่การเรียนรู้และใช้ชีวิตของคนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเน้นการพัฒนาฝีมือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือระดับเดียวกับมืออาชีพ การฝึกออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ไอโอที, อุปกรณ์สวมใส่และระบบผสมผสาน ในวิธีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรนี้ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง นักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากคุณบุญชู ตรีทอง ตลอดหลักสูตร โดยไม่ต้องใช้ทุน เนื่องจากท่านบุญชู ตรีทอง ต้องการสนับสนุนหลักสูตรอันมีเอกลักษณ์ซึ่งเน้นการเตรียมทักษะสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ควรมี เพื่อใช้ประกอบอาชีพทางไอทีในปัจจุบัน และรองรับอาชีพใหม่ที่จะคาดไม่ถึงในอนาคต ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ฝึกฝนว่าทำอย่างไรเทคโนโลยีอัจฉริยะจึงจะเข้าถึงมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยการปฏิบัติจริงโดยฝึกวิธีคิดและการใช้เครื่องมือระดับเดียวกับมืออาชีพ

  ในช่วงแรกผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหา การอธิบายปัญหาด้วยภาษาสากล เรียนรู้โมเดลการแก้ปัญหาและฝึกการประยุกต์ใช้เครื่องมือและทรัพยากรการพัฒนาซอฟต์แวร์จนเกิดความคุ้นเคย หลักสูตรปูพื้นฐานให้เข้าใจธรรมชาติการทำงานของคอมพิวเตอร์ เทคนิคการใช้ภาษาโปรแกรม การออกแบบโครงสร้างเก็บข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนาระบบอัจฉริยะ การเชื่อมต่อเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย ผู้เรียนจะเริ่มศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สมอง จิตวิทยาและความรู้สึกในการเรียนรู้ การทำงานกับข้อมูล การแสดงภาพข้อมูล และการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการประเมิน ในช่วงหลังผู้เรียนจะเข้าสู่วิชาเชิงประยุกต์และปฏิบัติที่เน้นการสร้างระบบจริง เป็นแอพพลิเคชันบนเว็บ ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ ซึ่งในส่วนนี้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาวิชาโทวิทยาการข้อมูล โดยเรียนเพิ่มอีกเพียงสองวิชา ขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะต้องเลือกทำโปรเจ็กต์ หรือไปทำงานที่สถานประกอบการผ่านระบบปฏิบัติสหกิจเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งหากศึกษาตามแผนจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง.

  งานทางไอทีนั้นจะทำจากที่ใดในโลกก็ได้ที่มีความพร้อม ความพิเศษของหลักสูตรนี้จึงอยู่ที่ การสร้างบัณฑิตให้มีทักษะเชิงปัจจัยมนุษย์ที่นำสมัย และทักษะเชิงระบบอัจฉริยะที่สามารถประกอบอาชีพทางไอทีหรือไปศึกษาต่อยอดกับศาสตร์ด้านใดก็ได้ ในบรรยากาศสถานที่เรียนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่ศูนย์ลำปาง ในห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อคุณภาพการเรียนรู้แม้ในวิกฤติฝุ่น ธรรมชาติช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ตลอดเวลา ในจังหวะที่ผ่อนคลาย และคือหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของหลักสูตรนี้

  การฝึกงานหรือสหกิจ

  นักศึกษาสามารถฝึกงานและทำสหกิจในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (สหกิจเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4)

  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  
  • นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและธุรกิจ 
  • นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะ
  • นักทดสอบซอฟต์แวร์
  • นักออกแบบ UI/UX
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
  • ผู้จัดการและผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
  • ครู อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาการการคำนวณ (Computing Science)
  พี่ทำงานปีที่สิบกว่า ๆ แล้ว ยิ่งนานวัน… ปัญหาที่ต้องเจอต้องแก้ไข ทำให้เรื่องที่อาจารย์เคยสอนมันย้อนกลับมาบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็นึกขอบคุณอาจารย์ที่ตั้งใจสอนพวกเราอย่างเต็มที่ในตอนนั้น ขอบคุณมากครับ

  ภาษาไทย ภาคปกติ
  ระยะเวลา: 4 ปี
  จำนวนรับเข้า: 40 คน

  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75

   จำนวนหน่วยกิต:

   • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    129 หน่วยกิต

    • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
    • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            93 หน่วยกิต
    • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

   ค่าเล่าเรียน:

   • ภาคการศึกษาละ 22,300 บาท (เหมาจ่าย)

   สถานที่ศึกษา:

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

   ติดต่อหลักสูตร: