เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ติดต่อบุคลากร (ศูนย์ลำปาง)

บุคคลภายนอก โทร. 054-237 9999 แล้วกดหมายเลขภายใน
หรือ หากโทรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต กด 84 และกดหมายเลขภายใน

ผู้บริหารคณะ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
5626 ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง
สำนักงานคณะ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
5625 นางสาวนภัสวรรณ เขื่อนแก้ว
ห้องปฏิบัติการ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
นายกัมพล ศรีอิ่นแก้ว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5624 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5623 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627  อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627  อ.ดร.บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล
สาขาวิชาเคมี
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627  อ.ดร.ปรียาภรณ์ เรียนแพง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627 อ.ปกรณ์ แววสว่างวงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627  อ.ดร.เกวลิน อินทนนท์