เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ติดต่อบุคลากร (ศูนย์ลำปาง)

บุคคลภายนอก โทร. 054-237 9999 แล้วกดหมายเลขภายใน
หรือ หากโทรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต กด 84 และกดหมายเลขภายใน

* เฉพาะในช่วง WFH เนื่องจากสถานการณ์ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ผู้บริหารคณะ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
5626 หรือ 081-3444037* ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง
สำนักงานคณะ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
5625 หรือ 085-0417749* นางสาวนภัสวรรณ เขื่อนแก้ว
ห้องปฏิบัติการ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
095-8979561* นายกัมพล ศรีอิ่นแก้ว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5624 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5623 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627 หรือ 084-7345723* อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627 หรือ 089-3653090* อ.ดร.บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล
สาขาวิชาเคมี
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627 หรือ 096-6982024* อ.ดร.ปรียาภรณ์ เรียนแพง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627 หรือ 095-0378257* อ.ปกรณ์ แววสว่างวงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
5627 หรือ 086-7309662* อ.ดร.เกวลิน อินทนนท์