เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ติดต่อบุคลากร (ศูนย์รังสิต)

บุคคลภายนอก โทร. 0-2564-4491 ถึง 0-2564-4495 แล้วกดหมายเลขภายใน
หรือ หากโทรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต กด 8 และกดหมายเลขภายใน

ผู้บริหารคณะ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
2000 รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2070 รศ.ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ
2004 รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
2001 รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน   รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2070 รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
1222 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา เพชรรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2840 รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
2005 รศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2006 อาจารย์ ดร.ธนิกา หุตะกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
2068 ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
2068 ผศ.ดร.สุพัตรา สุภาวงค์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2069 อาจารย์ ดร.วรรณฑณี สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
1222 ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
0-5423-7950
ถึง
0-5423-7999
ต่อ
5624
ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง

 

สำนักงานเลขานุการคณะ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
2009 คุณโนรี เทียนขวัญ เลขานุการคณะ สำนักงานเลขานุการคณะ
2014 การเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะ
2011 สารบรรณ
2010 ประชาสัมพันธ์
งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
2020 คุณเนตรนภัส จันทร์พ่วง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยบริการและบัณฑิตศึกษา
งานสารสนเทศและการคลัง
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
2018 คุณจิณห์นิภา พลสงคราม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศและการคลัง
งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
2019 คุณโนรี เทียนขวัญ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
2020 คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักศึกษา
2020 หมวดปริญญาตรี
2079 กิจการนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
สาขาวิชาฟิสิกส์
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
สาขาวิชาเคมี
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
208 รศ.ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์
ผศ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว
229 ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
203 ผศ.ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ
201 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
206 ผศ.ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย
205 ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
ผศ.ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์
ผศ.ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์
214 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
202 ผศ.ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์
217 อ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง
213 อ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง
225 อ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง
อ.ดร.พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล
219 อ.ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์
226 อ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
อ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ
207 อ.ดร.สุกัญญา รัตโนทยานนท์
228 อ.นุชชากร งามเสาวรส
218 อ.สิริกันยา นิลพานิช
212 คุณกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์
105 คุณเจนจิรา ไทรนิ่มนวล
109 คุณฉันชนก โหยหวล
104 คุณทัศนี อินทศร
108 คุณนลินี ทรัพย์สมบูรณ์
113 คุณนิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์
113 คุณประณต ผาสุกชีวิน
114 คุณพัชรัตน์ มีมะโน
106 คุณรสริน ค้าข้าว
232 คุณสมสุข ลิ้มอิ่ม
107 การเงินโครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
หมายเลขภายใน ชื่อบุคลากร