เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 55 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    137 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            100 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต
  • ประสบการณ์ภาคสนาม          1 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

อีกหนึ่งสาขาที่โดดเด่นของคณะวิทย์ฯ มธ. ปัจจุบันมีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน การจัดการขยะ การจัดการสารพิษ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ หากเรียนจบสามารถทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกด้าน บอกเลยว่ามีงานของทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับแน่นอน เพราะปัจจุบันประเทศไทยขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมจำนวนมาก

คำอธิบายหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้นมีวิชาเอก 2 สาขา คือ

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) 
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Natural Resource Management)
โดยจะมีวิชาเฉพาะด้าน เป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ด้านผู้ประกอบการ และยังมีวิชาเฉพาะด้านบังคับ เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ นิเวศวิทยา ทะเล ดิน ป่าไม้ มลพิษ อากาศ เสียง น้ำเสีย ขยะ กากอุตสาหกรรม

 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประเมินความเสี่ยง เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและศิลปกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ
 • และกลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม เรียนเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การฝึกภาคสนาม โครงงานพิเศษ 

อีกทั้งยังมีวิชาเลือกเฉพาะด้านต่างๆ รวมไปถึงวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

สาขามุ่งน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย และสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยบัณฑิตจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถทำงานในภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายบัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในสายวิชาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถนำความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาการอื่นๆ ได้
นอกจากนี้พรมแดนความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ ที่ค่อยๆ คลายความสำคัญลงทำให้การศึกษาไร้พรมแดนมากขึ้น ดังเช่นมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ข้ามศาสตร์มากขึ้น และให้ความสำคัญกับความเป็นคณะวิชาน้อยลง ดังนั้นเพื่อตอบสนองการศึกษาในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรจึงได้มีการพัฒนาวิชาเลือกที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาในองค์ความรู้ต่างๆ จากคณะวิชาอื่น ได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้ข้ามสาขามากยิ่งขึ้น

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานและทำสหกิจในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรืออาจารย์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
 • นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
 • พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 • ลูกจ้างตามสถานประกอบการ เช่น ผู้แทนขายอุปกรณ์และสารเคมีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • อาชีพอิสระ

รักษ์สิ่งแวดล้อม วิชาการพร้อมปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหารัฐและประชา

อีกหนึ่งสาขาที่โดดเด่นของคณะวิทย์ฯ มธ. ปัจจุบันมีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน การจัดการขยะ การจัดการสารพิษ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ หากเรียนจบสามารถทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกด้าน บอกเลยว่ามีงานของทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับแน่นอน เพราะปัจจุบันประเทศไทยขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมจำนวนมาก

คำอธิบายหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้นมีวิชาเอก 2 สาขา คือ

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) 
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Natural Resource Management)
โดยจะมีวิชาเฉพาะด้าน เป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ด้านผู้ประกอบการ และยังมีวิชาเฉพาะด้านบังคับ เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ นิเวศวิทยา ทะเล ดิน ป่าไม้ มลพิษ อากาศ เสียง น้ำเสีย ขยะ กากอุตสาหกรรม

 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประเมินความเสี่ยง เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและศิลปกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ
 • และกลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม เรียนเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การฝึกภาคสนาม โครงงานพิเศษ 

อีกทั้งยังมีวิชาเลือกเฉพาะด้านต่างๆ รวมไปถึงวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

สาขามุ่งน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย และสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยบัณฑิตจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถทำงานในภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายบัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในสายวิชาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถนำความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาการอื่นๆ ได้
นอกจากนี้พรมแดนความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ ที่ค่อยๆ คลายความสำคัญลงทำให้การศึกษาไร้พรมแดนมากขึ้น ดังเช่นมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ข้ามศาสตร์มากขึ้น และให้ความสำคัญกับความเป็นคณะวิชาน้อยลง ดังนั้นเพื่อตอบสนองการศึกษาในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรจึงได้มีการพัฒนาวิชาเลือกที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาในองค์ความรู้ต่างๆ จากคณะวิชาอื่น ได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้ข้ามสาขามากยิ่งขึ้น

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานและทำสหกิจในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรืออาจารย์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
 • นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
 • พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 • ลูกจ้างตามสถานประกอบการ เช่น ผู้แทนขายอุปกรณ์และสารเคมีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • อาชีพอิสระ

รักษ์สิ่งแวดล้อม วิชาการพร้อมปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหารัฐและประชา

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 55 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    137 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            100 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต
  • ประสบการณ์ภาคสนาม          1 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร: