เปลี่ยนภาษา:  English

นางสาวภัณฑิรา จํารูญโรจน์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ 

นางสาวปาริชาต ภัทรพานิชชัย นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ University of Regina ประเทศแคนาดา

ว่าที่ ร.ท. เฉลิมรัช นนทะภา นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ York University ประเทศแคนาดา

นายปริญญา บุญเอี่ยม นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

นายเอกรินทร์ จ่าเมือง นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

ดูบันทึกจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด

นางสาวภัณฑิรา จํารูญโรจน์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10 สิงหาคม 2562 ถึง 25 สิงหาคม 2562

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก ภายใต้ทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

           สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวภัณฑิรา จํารูญโรจน์ นักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของ ผศ.ดร. เอื้ออารีบุญเพิ่ม จะมาเล่าถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้

           เนื่องจากดิฉันได้รับข่าวสารการเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนี้ จากนายปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจีซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนปริญญาเอกด้วยกัน จึงเกิดความสนใจที่จะสมัครทุนนี้เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปศึกษาดูงาน และหาเครือข่ายในสายงานวิจัยที่ดิฉันกําลังศึกษาอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นทุนที่ให้เปล่า เพียงแค่ภายหลังจากกลับมานั้นจะต้องส่งรายงานประสบการณ์ที่ได้จากการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ซึ่งการไปในครั้งนี้ ดิฉันได้ไปพร้อมกับนายปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจีซึ่งเป็นคนที่คอยจัดการติดต่อกับ Prof. Gary Greaves ที่อยู่ ณ Nanyang Technological University(NTU) ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเคยมีลูกศิษย์ของ อาจารย์ ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนายปัณณวัฒน์ เคยไปแลกเปลี่ยนและสามารถติดต่อกับทางอาจารย์ Gary ได้ นายปัณณวัตน์จึงเป็นคนที่คอยติดต่อประสานงานกับทางอาจารย์ Gary ทําให้ดิฉันได้ไปแลกเปลี่ยนที่ NTU เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (วันที่ 10 – 25 สิงหาคม 2562) ซึ่งก่อนวันนัดพบอาจารย์ Gray หนึ่งวัน ดิฉันและนายปัณณวัฒน์ได้ไปสํารวจเส้นทางการเดินทางไป NTU และอาคารที่อาจารย์ Gray นัดหมาย เพื่อให้ไม่เสียเวลาและไปตรงเวลาในวันที่อาจารย์ Gray นัดหมายในวันที่เข้าพบอาจารย์ Gray ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะไม่เคยไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเลย แต่เมื่อได้เข้าพบและพูดคุยกับอาจารย์ Gray ทําให้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นน้อยลง เนื่องจากอาจารย์มีความเป็นกันเองและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายใน NTU สําหรับการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ในวันธรรมดาดิฉันได้เข้าร่วมชั้นเรียนของทางมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และนอกจากนี้ในวันที่ไม่มีคาบเรียนดิฉันได้นั่งทํางานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อซึมซับบรรยากาศ ดูวิถีชีวิต และกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ดิฉันได้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ และสิ่งที่ได้จากการไปเเลกเปลี่ยนครั้งนี้คือทําให้ดิฉันกล้าที่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น ได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสําหรับดิฉันมาก

           สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ทุนสนับสนุนในการไปแลกเปลี่ยนในคร้ังนี้ ขอขอบคุณสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติที่ดูแลเรื่องเอกสารในการขอทุน ขอขอบคุณอาจารย์ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนายปัณณวัฒน์และนายปัณณวัฒน์ที่บอกสิ่งดี ๆ ให้ดิฉัน ทําให้ดิฉันมีโอกาสดี ๆ ได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในต่างประเทศในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการไปแลกเปลี่ยนที่ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

• เข้าพบอาจารย์ Gary

• ภาพบรรยากาศภายในชั้นเรียน

• ค้นคว้างานวิจัยที่สนใจด้วยตนเอง

• ภาพกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

• ภาพสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์