เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 3.5 ปี
จำนวนรับเข้า: 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    134 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   12 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            116 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

Food Science and Innovation หรือที่เรียกกันว่า FIN เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายพันธุ์ใหม่ ที่มุ่งเน้นให้น้องๆ สามารถเป็นนักนวัตกรรมทางอาหารที่รู้ลึก รู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง แก้ไขปัญหาได้จริง ผ่านการฝึกฝนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สามารถบูรณาการความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหารกับศาสตร์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และฝึกกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเริ่มต้นธุรกิจอาหารอีกด้วย

คำอธิบายหลักสูตร

วิชาที่จะได้เรียนในหลักสูตร FIN ได้แก่ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเบื้องต้น เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหารและนวัตกรรม นวัตกรรมเคมีอาหาร หลักโภชนาการสำหรับนักออกแบบอาหาร ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

ทางหลักสูตรได้ลดชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน เพื่อเพิ่มชั่วโมงการฝึกฝนและปฏิบัติการจริง โดยเป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 3.5 ปี

การฝึกงานหรือสหกิจ

ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารช่วงภาคปลายของชั้นปีที่ 3-4 เป็นระยะเวลา 10-12 เดือน ในแผนกต่างๆได้แก่ QC QA Production และ RD เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดการและการตลาด เป็นต้น

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร งานควบคุมและวางแผนการผลิต การประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ในสถาบันวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม หรือครัวของสายการบิน เป็นต้นในหน่วยงานราชการได้แก่ อย. กรมการค้าภายใน  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจการผลิตและแปรรูปอาหารทั้งในระดับ SMEs หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายสารปรุงแต่งอาหาร หรือส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

รู้จริง ทำจริง แก้ปัญหาจริง ฝึกฝนความชำนาญ พร้อมทำงานได้จริง

Food Science and Innovation หรือที่เรียกกันว่า FIN เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายพันธุ์ใหม่ ที่มุ่งเน้นให้น้องๆ สามารถเป็นนักนวัตกรรมทางอาหารที่รู้ลึก รู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง แก้ไขปัญหาได้จริง ผ่านการฝึกฝนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สามารถบูรณาการความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหารกับศาสตร์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และฝึกกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเริ่มต้นธุรกิจอาหารอีกด้วย

คำอธิบายหลักสูตร

วิชาที่จะได้เรียนในหลักสูตร FIN ได้แก่ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเบื้องต้น เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหารและนวัตกรรม นวัตกรรมเคมีอาหาร หลักโภชนาการสำหรับนักออกแบบอาหาร ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

ทางหลักสูตรได้ลดชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน เพื่อเพิ่มชั่วโมงการฝึกฝนและปฏิบัติการจริง โดยเป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 3.5 ปี

การฝึกงานหรือสหกิจ

ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารช่วงภาคปลายของชั้นปีที่ 3-4 เป็นระยะเวลา 10-12 เดือน ในแผนกต่างๆได้แก่ QC QA Production และ RD เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดการและการตลาด เป็นต้น

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร งานควบคุมและวางแผนการผลิต การประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ในสถาบันวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม หรือครัวของสายการบิน เป็นต้นในหน่วยงานราชการได้แก่ อย. กรมการค้าภายใน  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจการผลิตและแปรรูปอาหารทั้งในระดับ SMEs หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายสารปรุงแต่งอาหาร หรือส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

รู้จริง ทำจริง แก้ปัญหาจริง ฝึกฝนความชำนาญ พร้อมทำงานได้จริง

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 3.5 ปี
จำนวนรับเข้า: 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    134 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   12 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            116 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร: