เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนบัณฑิตเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นทุนที่ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

การรับสมัคร รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 และ รอบที่ 2 เดือน ธันวาคม 2563

ประเภทของทุน

 1. ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ก เบิกจ่ายได้ทุนละไม่เกิน 110,000 บาท ต่อปีการศึกษา
  • ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 45,000บาทต่อปีการศึกษา
  • ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละไม่เกิน 5,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าหนังสือไม่เกิน 5,000 บาท
 2. ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ข เบิกจ่ายได้ทุนละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีการศึกษา
  • ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 45,000 บาทต่อปีการศึกษา
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าหนังสือไม่เกิน 5,000 บาท
 3. ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ค เบิกจ่ายได้ทุนละไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปีการศึกษา
ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

เป็นทุนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ (ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ก็เป็นหนึ่งในนั้น) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมทั้งสิ้น 1,600 คน เป็นการให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์

รับสมัครช่วง 15 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ประจำภาค 1-2563

เป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก แรกเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร รอบที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 รอบที่ 2 ธันวาคม 2563

สิทธิประโยชน์
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • สำหรับนักศึกษาปริญญาโท 2 ปี
 • สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 3 ปี หรือ 4 ปี

เงื่อนไข

 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant-TA) ในระดับปริญญาใดๆ ก็ได้ไม่น้อยกว่า 1 วิชาต่อปี (45 ชั่วโมง) หรือผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant-RA) ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง ต่อปี ตามระยะเวลาของหลักสูตร
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีผู้ประเมิน ซึ่งปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ก่อนสำเร็จการศึกษา
ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร ในการทำวิทยานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีรายงานการประชุม ตามแผนงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตลอดช่วงหลักทุนอย่างเต็มเวลา

รับสมัคร การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563

สิทธิประโยชน์
จำนวนเงินทุนประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าเล่าเรียน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตตามที่จ่ายจริง และไม่เกินจำนวน 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง เหมาจ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท

เงื่อนไข

 • อาจารย์และนักศึกษาต้องสมัครขอรับทุนร่วมกัน และส่งแผนงานการทำวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน 1 ชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว รับสมัคร ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 โดยให้เงินทุนสำหรับทำวิจัยไม่เกิน 50,000 บาท

ทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนึกศึกษา หรือสารนิพนธ์ต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในวันที่ประชุมระหว่างสถาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เงื่อนไขการได้รับทุน

 • ยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมร่างบทความวิจัย ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมวิชาการ
 • ต้องได้รับการอนุมัติจากทางคณะฯ ก่อนชำระค่าลงทะเบียน จ่ายค่าที่พัก หรือจองตั๋วเครื่องบิน* ในกรณีที่นำเสนอผลงานต่างประเทศ
 • ทางคณะฯ สนับสนุนเงินทุนเป็นค่าในวงเงินสงสุดใช้จ่ายสำหรับนำเสนอผลงานภายในประเทศ 8,000 บาท และนำเสนอผลงานต่างประเทศ ไม่เกิน 20,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ เป็นรางวัลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ในวันที่นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนที่หน่วยงานต้นสังกัด และได้ศึกษาในแผนทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) หรือศึกษาแผนทำสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ (แผน ข.)

เงื่อนไขการได้รับทุน

 • เป็นผลงานที่ได้รับรับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ยื่นไปสมัครขอรับรางวัล
 • ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือรางวัลอื่นที่มีลักษณะเดียวกันจากโครงการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นมาก่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาโทที่สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่กำหนด

ประเภทของรางวัล

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้รับคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน 90 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ได้รับคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้รับคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินไม่น้อยกว่า 70 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เงื่อนไขการได้รับทุน
วิทยานิพนธ์ที่ยื่นขอรับรางวัลต้องเสร็จสมบูรณ์และผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาอื่นๆ

 • ทุนพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
 • ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนนรนิติ เศรษฐบุตร
 • ทุนร่วมผลิตวิจัยคุณภาพสูง
 • ทุนราชกรีฑาสโมสร
 • ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี
 • ทุนพระภิกษุสงฆ์นักศึกษาและสามเณรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มธ.
 • ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม